Kukhulisa Sihlahla Semagrabisi

© Louise Brodie
Proper training onto the cordon wire has allowed these vineyards to develop two cordon arms. Topping and tipping allowed for the development of shoots on the top part of the cordon arms.
Sihlahla semagrabisi siyentiwa kutsi singakhuli kakhulu sigcine lapho bafuna sigcine khona. Lokusinaka basikhulise ngalendlela labayifunako bentela kutsi lamagala alingane futsi ahlale kahle kuleliwayela leliwabambile. Lamagala achubeka akhule sewabambile kulamawayela. Loku kwenta letihlahla time ngendlela labayifunako.
Komcoka kutsi lesihlahla lekungiso lesidzala sime kahle sicondze. Sihlahla lesicondzile senta emagala alingane ngebukhulu. Nangabe emagala alingana loku kwenta emagrabisi abe sezingeni lelisetulu. Nangabe emagrabisi akhula emagaleni langalingani loku kwenta umbala utsikameteke. Emagrabisi lasezingeni lelisetulu ngeke aphume.

Kuceceshwa Kwetihlahla Temagrabisi

Tihlahla letincane kufuneka tihlale tibambiswe umhlanga, esigodvweni nalokunye lokunyenti lokungennta umsebenti lofanako. Loku kwentelwa kuklungiselela letihlahla letincane lapho titogcine tilengiswe khona. Sizatfu sekujuba kususa titselo letingafuneki. Loku kungenta lesihlahla sikhule masinyane.
Nasekundlule sikhatsi sekuhlanyela, lesihlahla sijutjwa sisale nemagala lamabili. Emva kwaloko leligala lelicinile kusentjetiswa lona kwenta umtimba wesihlahla. Leli lelinye ligala nalo liyabekwa bese lawa lamanye ayasuswa. Kususwa kwetintfo letingafuneki kwentiwa kuma centimitsa lalishumi nesihlanu kuya kungemashumi lamabili nesihlanu. Lomtimba walesihlahla kufanele, uhlale ucondzile. Umtimba wesihlahla longakacondzi wenta kube matima kuhamba kwetigulumba letivunako.
Nasicedza nje kukhula lesihlahla lesihlanyelwe sifika kuma centimitsa langemashumi lamatsatfu kuleliwayini, langetulu lesihlahla siyajutjwa. Kokusimisa kutsi singakhuli siye etulu kwenta lamagatja akhulele kuleso sihlahla. Emagala lamabili ayayekelwa kutsi akhule. Nalelinye ligala liyayekelwa lentelwe kutsi ngabe kuba khona ligala lelifako.

Emacebo Ekucecesha Tihlahla

Kuceceshwa kwetihlahla kumcoka kakhulu emphilweni yesihlahla. Ngendlela lesihlahla lesikhula ngayo ngiko lekutosho kutsi kuceceshwa kucala nini. Kepha ke kufanele usheshe utitjele indlela lotocecesha ngayo bese uyabambelela kuyo. Indlela sihlahla lesingiyo netitselo letikhicitako ngiyo lesho kutsi sivuno sitobanjani. Ngalesikhatsi lesi tihlahla letifile tiyakhishwa kufakwe letinye.
Kufuna unake letihlahla letingetiwe. Lokujutjwa kufanele kwentiwe ngendlela yekutsi tingabangisani umsoco wasemhlabatsini. Nangabe letihlahla lekungito tifa, tiyakhishwa kufakwe letinye.
Kufanele unake leto tihlahla letifaswe kakhulu emtimbeni wesihlahla. Letihlahla natisetincane kufanele ulungise emagala lakhula ngendlela lengafanele. Sihlahla singaze sitfungwe kwentele kutsi sikhule ngalendlela lefunekako kwentele emagatja abemancane. Akufuneki kube nentfo lebambe/lesekela emagala. Tintfo letisekelako tingaba khona ngaphansi kwemtimba wesihlahla. Umtsetfo lobalulekile kakhulu wekuhlanyela tihlahla temagrabisi kutsi nangabe awetsembe kahle nciphisa.
Sebentisa lomtsetfo wepensela kuze wati kutsi kufanale ujube kuphi. Ngabe kute titselo letivelile kulomtimba wesihlahla, nciphisa egaleni lelicinile. Ungesabi kunciphisa emagala kuze kusale lamabili nangabe aukajabuli ngalomtimba wesihlahla.

Kucecesha Lihlatsi Lesihlahla

Etindzaweni letomile lapho kunganiselwa khona, tihlahla tijwayele kuhlanyelwa tihlukaniswe. Kuceceshwa kwelihlatsi letihlahla umtimba wesihlahla losekelwa ngetintfo tekusekela letisitfupha kuya kusiphohlongo ngiko lokufanele kwentiwe. Ibhola kufanele ingene kuleto tikhala. Ngiko kumcoka kususa tonkhe tintfo letingaba inking. Nakusaceceshwa emahlatsi etihlahla, lokuhlanyelwe kufuneka kunakekelwe.

Kuceceshwa Kwetihlahla Temagrabisi Ngesandla

Lapho sihlahla sihlanyelwe kutsi sinciphiswe ngesandla, kukhuliswa kwetihlahla kahle kumcoka kakhulu kuze tihlahla tikhule ngendlela lekahle. Loku kumcoka kakhulu nangabe ufuna umtimba wesihlahla ufuna abe akhulile nakuphela umnyaka. Loku kuya ngekutsi umhlabatsi unjani, nenhlanyelo nekutsi timphandze tinjani.

Translated by Thandokuhle Motha