Ukunqophisa Nokulekelwa kwemithi Yamaderibe

© Louise Brodie
Proper training onto the cordon wire has allowed these vineyards to develop two cordon arms. Topping and tipping allowed for the development of shoots on the top part of the cordon arms.
Isenzwesi zivimbela ukukhula kwemithi yamaderibe ukuthi ibe ngendlela ehlosiweko kwesiqu sayo kanye nengcenye edege nofana eligatja begodu ukukhula nokutlhurha ngokudluleleko kwamagatja. Ihloso yesenzwesi kuqinisekisa bonyana ingcenye emkhono womuthi wamaderibe ibedege nobubanzi ngokulinganako begodu nokuthi nokuthi ihlaliseke kuhle ngokusizwa yidrada. Iimpakana zamaderibe la zisuka zikhule eengcenyenezi ngokukhamba kwesikhathi. Isenzwesi sipha isikhiwo somhlobo womuthi womuthi wamaderibe lo.
Kuqakathekile bonyana imithi yamaderibe, nekusitjalo esinabako, ibe nesijamiso nofana isiqu esinqophileko. Iziqu ezinqophileko ziqinisekisa bonyana iingcenye ezimikhono ziyalingana ngobude. Kuhlathula nokobanyana iimpakana zamaderibe ziba zihle begodu ziba yikhwalithi encono nangabe lapho zilenga khona kluhleleke kuhle begodu kuqine ngokulingana. Lapho iimoakana zingakhuli ngokulingana khona eengcenyeni ezimikhono imbala wawo ungatheleleka begodu amaderibe angonakala. Angekhe kwakhiqizwa amaderibe wekhwalithi ehle.

Ukunqophisa nokulekelwa kwemithi yamaderibe ngokusebenzisa isithala esisisekelo samaderibe

Imitjhana emincani kufuze isekelwe ngeenjamiso ngokuqhelileko, ngesigodo nofana ngedrada ngokusebenzisa iinrobho nofana iplastiki babantu abathwaseleko ukwennza lokho. Ihloso yalokhu kukuthi kulungiselelwe iintjalo ezisesezincani bonyana zikhule ngendlela yokusekelwa ezakufakwa ngokukhamba kwesikhathi. Umnqopho wokuphungula iinhlokwana kuphungula amatlhurhelo angafunekiko, khulukhulu amatlhurhelo wamanzi begodu nokunqiphisa ukukhula kwamatlhurhelo wemithi le eengcenyeni ezimikhono yemithi le.
Lokhu kungabanga bonyana umuthi ukhule msinya khulu begodu ungoni amandlawo wokukhula ngokuthi ubumbe amatlhurhelo angafunekiko. Ngemva kwesikhathi sokutjala (nofana ngemva komnyaka wokuthoma wokumila) imithi le kufuze iquntwe ibuyele ekubeni neengcenye embuli kwaphela. Ngemva kwalokho kusetjenziswa amatlhurhelo anamandla ukudlula amanye ukwenzela ukuthela njengesiqu esingesikhulu. Ukumbeswa kwenziwa ngemva kwamatlhurhelo wesibili begodu kugcinwa njengamatlhurhelo angezelelwako kube amanye asusiwe.
Ukuphungulwa kweenhlokwanokhu kususwa kwamatlhurhelo angaba li-15 – 25 cm wobude. Isiqu esingesikhulu kufuze sihlale sinqophile ngendlela ekungakghonakala ngayo ngokuthi sidoselwe phezulu ngokuqhelileko. Iziqu ezisongeneko zihlangahlanganisa itregere kanye neminye imitjhini yokuvuna nayikhamba hlangana namareyi begodu lokho kubuye kubange isiqu sengcenye emkhono ukuthi singafani nezinye emahlangothini womabili.
Ngemva kokukhula kwamatlhurhelo aqakathekileko ngaphezu kwama-30cm wedrada esekelako, siyaquntulwa ihlokwana evele ngehla kwedrada. Ukuphungulwa kokuya phezulu khulokhu kubangela bonyana amatlhurhelo avele engcenyeni ephezulu yesiqu esingesikhulu. Amagatja amabili elinye elibasehlangothini ayaliswa ukuthi akhulele isikhati esizako. Elinye elingezelelekako liyaliswa nangabe linye lamabili la liyonakala.

Iindlela zokunqophisa nokulekelela imithi yamaderibe

Lesi kusigaba esiqakathekileko epilweni yesimu lamaderibe begodu kulawulwa khulu mamandla weMnyakeni wokuThoma. Amandla la ngiwo alawula bonyana ukuthwasisokhu kungathoma nini. Nokho, qunta kusese nesikhathi bonyana ngiyiphi indlela yokuthwasiswa kwemithi yamaderibe le begodu uyigcine. Indlela yemithi yamaderibe le, begodu nenani leengcenye lapho alembelela khona iyakhethwa ukwenzela ukuba nomthelela emkhiqizweni ngokukhamba kwesikhathi.
Ngesikhathi sokwenziwa kwalokhu yoke imithi efileko kufuze ijanyiselelwe begodu nesigodo esiquntiweko (leso esithethwe emhlobeni ukuthi sakhe umrabhu) esiphukileko naso kufuze sijanyiselelwe. Yelela khulu ekulawulweni kwamatlhurhelo angezelelekako- amanye wesiqu kanye namanye wengcenye emkhono. Ukuphungulwa kweenhloko kufuze kwenziwe ukwenzela bonyana akubi nombango kanye nesiqu esingesikhulu. Nangabe isiqu esingesikhulu sonakele kufuze siquntwe bese kuliswe esingezelekileko. Kilobu ubujamo kungabumbeka iingcenye ekulenga kizo amaderibe ngamatlurhelo wamanzi.
Yelela amatlhurhelo abopheke kumbi kanye nalawo aminyezelelwe ziindrada ezisesiqwini esingesikhulu. Lokha imitjhana nayisese mincani, amagatja abanzi adinga ukulungiswa. Amatlhurhelo avela eengcenyeni ezimikhono kufuze atjhejwe ukuqinisekisa ukuba matsikana kwegatja. Kuhlekuhle kufuze kungabi neengcenye zokulengelela. Akufuneki iingcenye ezilengelelako ezizokumila esithomeni samagatja- iingcenyezi zimila kwaphela esithomeni segatja elimkhono nangabe ingcenye elula ikhona.
Umthetho oqakathekileko wokuthwasiswa kwemithi uthi: nangabe uyasola, quntula godu. Ngaso soke isikhathi sebenzisa umthetho wobubanzi bepensela ukuthi ukhethe bonyana uquntula njani godu. Nangabe akunamatlhurhelo engcenyeni emkhono, quntula godu ukuthi kugcine sele kuligatja elinamandla bese uyisongela bonyana ibe yingcenye emkhono. Ungasabi ukuquntula godu ukuthi kugcine sele keziingcenye eembili nofana nangabe awukaneliseki ngesakhiwo sesiqu.

Ukunqophisa nokulekelela imithi yamaderibe elihlathi

Eendaweni ezomileko, lapho kungathelelelwa khona emasimini wamderibe, imithi le ivamise ukutjalelwa kude ngokuyihlukanisa. Ngendlela le isiqu esithwele iingcenye ezibambako ezingaba ma-6-8 bearers ingcenyazo yangaphaka ivulekileko kufuze zihloswe. Kufuze kulingane ubukhulu bebholo yeenyawo lapho kuvuleke khona. Nje-ke kuqakathekile bonyana ulinge ukususa woke amatlhurhelo akhulela ngaphakathi kwelp-canopy management begodu kususwe nalawo akhula anqophe phasi. Amatlhurhelo la aquntulelwa ngaphandle ukwenzela bonyana lawo wamagatja angakhuleli nghaphakathi. Ngesikhathi sesenzwesi, ilawulo leentjalo kufuze liqiniswe ngokususwa kweempakana zamaderibe.

Ukunqophisa nokulekelela imithi yamaderibe ukwenzela ukuyiphungula ngemitjhi

Lapho isimu yamaderibe itjalwe ngendlela yokuthi isakuphungulwa ngemitjhini esikhathi esizako, ukumila okuhle kuyadingeka ukwenzela bonyana imithi le ikhule ngokudlula indlela yokusekelwa kwayo. Kuqakatheke khulu nangabe ingcenye emkhono kufuze ikhule ngomnyaka munye. Lokhu kulawulwa khulu mamandla wehlabathi kanye nomhlobo wesitjalo begodu nemivango yemirabhu. Iindlela zokumbesa nokuselela imithezin zesintu azisetjenziswa lapho kuphjungulwa khona ngemitjhini. Kunemihlobo yeendlela zokusekelwa kwemithi yamaderibe ekhona. Omunye wayo kukuthi kuvunyelwe ukukhula kwengcenye emkhono ehlangothini linye kanye nokuvumela imithi ukuthi ikhule ukudlula imithi eseduze nayo.

Translated by Johannes Nkosinathi