Tlhakomelo ya Boleng bja Mae

© Chris Daly

Go thibela go senyega, mae a swanetše go šotišwa ka pela ka mo go kgonegago go išwa go badiriše. Mae gape a swanetše go beiwa dithempheretšheng tše di lego ka fase ga 13 digrata Celsius gomme a seke a tlogelwa letšatšing goba ka phapošing yeo e bago ya go fiša kudu. Food and Agriculture Organisation (FAO) wa ka United States o šišinya dikgato tše di latelago go thibela go senyega ga mae:

  • Šutesetša mae ka diphapošing tša go le moriti, tša go tsenya moya ga botse le ka diseleng tša ka fase mo go kgonegago ka morago ga ge a beetšwego.
  • Ka diphapošing tša polokelo tša setšidifatši goba difoka moya tla mohlagase di ka šomišwa ge mohlagase o le gona.
  • Ge e le gore mohlagase a o hwetšagale, mae a ka bewa ka moriting goba phapošing yeo e fifetšego le go khupetšwa ka matlakala a ma Tala go tšwela pele go fokotša dithemperetšha.
  • Mae a ka bolokwa ka gareng ga pitša ya go dirwa ka letsoku yeo e bolokilwego ka mo fase go ya ka seripa sa botelele bja yona. Ka gare ga pitša go swanetše go ba le bjang go thibela mae go hwetša monola o montšhi le lešela la go ba le tshesane le swanetše go bewa godimo ga mae a go dumelela tshepelo ya moya. Llaga ya santa le lefase e gašitšwego ka gare ga pitša le meetse e swanetše go šašetšwa go ona kgafetšakgafetša nakong ya mosegare go e boloka e tonya. Mae a swanetše go fetolwa letšatši le letšatši.
  • Ka tlase ga mabaka a tlelaemete ya go oma mae a ka bewa ka mebanking ka gare ga raka ya kota goba ya megala. A therei ya meetse e beiwa godimo ga lepokisi, le dikarolwana tša lesaka di beilwe ka thereing le go rulaganywa gore masaka a go koloba fege mathokong a lepokisi.

Mae a Ditšhila

©Chris Daly
Go hlatswa ke mokgwa wa go šoma kudu le wo bonolo wa go kgontšha wa go tloša ditšhila le ditaki go tšwa dikgapetleng, eupša meetse a ka akaretša dipakteria tšeo di ka tsenelelago go dikgapetla tša mae. Go hlwekiša bjale bo swanetše go dirwa ka sešomišwa sa go sehlwekiša sa go hloka monkgo sa kelotšhilas goba ka meetse a go fiša a bosepelong bja tša digrata 38 celsius, go ya ka FAO. Powelo morago mo ke gore dihlwekiši di ka ba theko ye e godimo goba di sa be gona le gore meetse a go fiša a ka hlola gore dikgapetla tša mae di palege. Tsela ye nngwe ke go šomiša tša go kgohla mae a hlweke. FAO e šišinya gore se se swanetše go dirwa ka kelohloko go phema tshenyo ya dikgapetla tša mae.

Go Tlotša Dikgapetla oli

©Chris Daly
Mae a ka ba le khupetša ka filimi ye e kgethegilego ye sesane, ya go hloka monkgo, dioli tša diminerale tša viskhosithi, go fokotša tahlego ya moyafalo, kudukudu moo mae a le go ka dipolokelo tša go tonya dikgweding tše mmalwa goba di swerwe ka godimo ga 21 ° C, go ya ka FAO. Ge mae a swanetše go kgotlelela dithemperetšha tša godimo, FAO e šišinya gore a tlotšwe ka oli go tšwa go diiri tše nne go ya go tše di tshela morago ga go beelwa; le diiri tše 18 go ya go tše 24 morago ga go beelwa ge e le gore di tla bolokwa ka themperetšha ya 0 ° C.

Translated by Lawrence Ndou