Ukutlhogonyelwa Kwekhwalithi Yamaqanda

© Chris Daly

Ukukhandela ukobana amaqanda angaboli, kufanele asuswe msinya ngendlela ekungakghonakala ngayo asiwe ebathengini .Amaqanda kufanele abekwe amazingeni angaphasi kwe-13 degrees Celsius begodu angatjhiywa elangeni nanyana ekumbeni etjhisako.Ihlangano ye- The Food and Agriculture Organisation (FAO) of the United States yabeka umbono yokobana kulandelwe amagadango alandelako ukukhandela ukonakala kwamaqanda.

  • Beka amaqanda ekumbeni enomthunzi, nengenisa umuyo ngaphasi kwe-cellar msinya ngendlela ongakghona ngayo ngemva kokobana iskhukhukazi siwabekelile.
  • Ama-storerooms anesqandisi nanyana amafeni wegezi nawo angasetjenziswa nangabe akhona.
  • Nangabe igezi ikhona, amaqanda angabekwa emthunzini lapha kunzima khona, nanyana ngekumbeni enzima avalwe ngamaqembe ahlaza wemithi ukwenzela ukuphungula amazing womtjhiso.
  • Amaqanda angabekwa epotweni enomlomo omkhulu ebulungwe ngaphasi kwehlabathi .Ngaphakathi kwepoto kufanele kufakwe utjani ukwenzela bona amaqanda angadosi umswakama omnengi bese phezulu avalwe ngetjhila elidweni ukwenzela bona umoya ukghone ukungena nokuphuma .Ungafaka kancani ihlabathi nesanda uzombelezise ipotweni leyo,begodu unande ufafaza namanzi emini lokha nakutjhisako ukwenzela bona ahlale apholile .Amaqanda layo kufanele aphendulwe kanye ngelanga.
  • Ebujameni bezulu obomileko, amaqanda kufanele afakwe emabhaskedeni ngaphakathi kweraga yeplanka nanyana yedrada. Itreyi yamanzi phezu kwebhokisi, enestokana ze-sacking ebekwe ethreyini ibekwe ngendlela yokobana imigodla emanzi ilengele emahlangothini webhokisi.

Amaqanda Asilaphazekileko

©Chris Daly
Ukuwahlanza yindlela elula yokususa iinsila kanye namabala eqepheni,kodwana amanzi angamumatha ama-bacteria angangena emaqepheni wamaqanda.Ukuhlanzwa kwawo kubabanqhono lokha nakusetjenziswa ngesibulali magciwani esinganamnuko nanyana amanzi atjhisako angaba semazingeni ayi-38 degrees Celsius,ngokuya kwehkangano ye- the FAO.
Umraro walokho kukobana iimbulali magciwanezi ziyadura,nanyana azitholakali begodu amanzi atjhisako angadala bona amaqanda abharase.Enye into ongayenza kusebenzisa itjhila elomileko ukukira nokubratjha amaqanda aze ahlanyeke.Ihlangano ye- The FAO iphakamise bona lokho kungenziwa ngokutlhogomela ukukhandela bona amaqanda angonakali.

Uzesa Amaqephe Ngamafutha

©Chris Daly
Amaqanda angazeswa nge-mineral oil kancani ukwenzela ukuphungula bona alahlekelwe mswakama, khulukhulu lokha amaqanda ahlezi lapha kumakhaza khona iinyanga ezimbalwa nanyana abekwe emazingeni womtjhiso angaphezu kwe- 21° C ngokuya kwehlangano ye- FAO.
Lpha amaqanda angakghona ukujamelana amazinga womtjhiso aphezulu, ihlangano ye-FAO iphakamisa bona adzeswe ukusukela ema-irini asithandathu ngemva kokubekelwa, nama iri ahlangana nayi-18 ukuya kwayi -24 ngemva kokobana abekeliwe nangabe azokubekwa emazingeni womtjhiso ayi- 0° C.

Translated by Busisiwe Skhosana