Bushwillow
Moduwane wa Lešoka la Dienywa tše koto

© Roger de la Harpe

Leina

Moduwane wa Lešoka la Dienywa tše koto

Leina la selatini

Combretum zeyheri Sond

Tlhalošo

Lešokošokwane la go phatlalala, la go tlwaelega la go fihla dimilimetara tše 4 ka botelele, yeo e golago ka bobedi bja mohlaba wa botebo le mohlaba wa serota. Mahlare ke a magolo kudu ge go bapetšwa le diphedi tše dingwe tša di-Combretum.

Matšoba le Dienywa

Matšoba a tšwelela ka botalana-boserolane a go gola go tšwa kutwaneng gare ga lehlogedi kudu ka Lewedi gomme a mongko wa sukiri. Go bonala gore a kgona go thunya nako ye telele goba gabedi, bjalo ka ge matšoba a be a bonwe nakong ya Dibokwana le Hlakola. Ka tlwaelo a na le mafeko a 4, seenywa sa botsothwa bja seetša e lego se kgolo ga di feta ka moka magareng ga diphedi tša di-Combretum ka mo lefelong le le šala lešokošokwaneng le ge mahlare a wetše fase.

Moo e hwetšwago

A tlwaelegile ka bophara bja Aforika Borwa, le mefelong a mehlare le a bophara a bjang a pula.

Tšhomišo

Lešokošokwane le na le se bitšwago la medu ya lefase yeo e le go dimilimetara tše mmalwa ka bokoto gomme a kitima ka go rapama dimetara tše 3 go ya go 4, disentimetara tše 20 ka fase ga bokagodimo bja mmu. Medu e šomišwa ke basadi go dira diroto tša go kgabišwa tše tiilego. Ka dinako tša peleng diroto tše di be di šomišiwa bjalo ka dibjana, gomme ge e tlotšitšwe ka semamaretši se bohlokwa sa semela di ba le tšhitameetse be ba le e bile be di šomišwa go rwala meetse go tšwa lefelong le lengwe go ya go le lengwe. Lehono gantšhi di šomišwa go ka mabaka a go boloka goba di rekišwe go dira letseno.
Ditlhamo ka bootee di fihlelelwa ka go loga ka mokgwatatelano ka kelohloko serotong le ka tlwaelo ka sefammala go fa medu ye peitši mmala o ka bago botsothwa bja fifala goba bosehla. Sefammala sa botsothwa bjo fifetšego bo fihlelelwa ka go šomiša lekwamati la mohlare wa Kiaat [Pterocarpus angolensis] le sefammala sa bosehla ka go šomiša lekwamati la Seringa se Hlaga [Burkea africana]. Ke fela basadi ba se ba kae ba Vasekele ba sa ntše ba sa tsebe mokgwa wa go tšweletša diroto tše. Godimo ga moo, medu e dirišwa go dira seala se hlolega ya basetsana. Lekwamati le šomišwa bjalo ka setlotša moriri. Lekwamati le omilego le a tšhungwa gomme molora o apewe ka meetse. Setla morago sa yona ke setlotši sa go dira meriri e be ye taologilego go e dira gore e tšwelele e le ye me telele.
Mahlare a šomišwa go beakanya tsenyo kgahlanong le sehuba. A apewa ka meetse gomme a nwewa gararo ka letšatši. Medu e neya kalafo go sehlabi ka moeng. Medu e ka ba bokoto bja seripagare sa monwana go ya go bokoto bja letsogo, e ya epwa le mmala wo motsothwa wa letlalo la medu e a tlošwa. Medu yeo e hlwekilego e bjale e tšentšhwa ka pitšeng le meetse. Meetse a bidišwa ga nnyane ka go bea pitša pela mollo le lebekere la seela le nwewa gararo ka letšatši go fihla ge molwetši o ikwa kaone.
Dikala tša bokoto bja go lekana le monwana di šomišwa go dira bora bja bana, ka lebaka la gore ga go bonolo go e kgaola bjalo ka bora bja batho ba bagolo. Bana ba go šomiša tšona go hlahla go thuntšha bora le lerumo. Bjalo ka kota ke mokgobo go feta ya bora go batho ba bagolo, bora bjo ga bo kgone go dirišwa go tsoma diphoofolo tše kgolo ka lebka la ge bo sa tiya ga botse.

Dintlha tša naga

Leina la Seafrikantshe la Moduwane wa Lešoka la Dienywa tše kgolo ke seo se bitšwago "Raasblaar sa go bolela go re lešata go šupa lešata la godimo leo mahlare le dipeu di le dirago ge di angwa ke phefo.