Bushwillow

© Roger de la Harpe

Igama

Large-fruited Bushwillow

Igama lesi-Latin

Combretum zeyheri Sond

Ihlathululo

Usabalele ngokubanzi khulu, begodu kumumuthi ojayelekileko, okhula bewuphakame ngamamitha angaba mane wobude, begodu uvame ukumila eendaweni yesanda etjhingelako nofana ehlabathini evangene nesanda. Amakarawo makhulu nakaqathaniswa nalawo womhlobo obizwa nge-Combretum species.

Amathuthumbo kanye neenthelo

Amathuthumbawo avela anombala ohlazana satjani okuvangeke ngosarulana kanye namevana amila ngaphasi khulukhulu ngenyanga kaKhukhulamungu begodu anomnuko omnanjazana. Kubonakala kwanga ukghona ukutlhurha isikhathi eside nofana kabili, njengombana kukhe kwabonwa amathuthumbawo ngenyanga kaMhlolanja kanye noNtaka. Isithelo sawo esivame ukuba ziimphiko ezine zombala ozotho okukhanyako singesikhulu kiyo yoke imihlobo yama-Combretum species endaweni le begodu sivamise ukuhlala emthini nanyana amakari sele awile.

Lapho itholakala khona

Ujayeleke khulu emahlathini weSewula Afrika, kanye neendaweni zama-Savannahs.

Umsebenzawo

Umuthi lo unemirabho ebizwa ngokuthi ma-surface roots amamilimitha ambalwa wobubanzi begodu avame ukukhamba avundle ngamamitha angaba mathathu ukuya kamane, anjalo nje atjhingela ngamasenthimitha amasumi amabili ngaphasi kwehlabathi. Imirabhu le isetjenziswa khulu bafazi ukwenza umantji wokuhlobisa oqinileko. Esikhathini esadlulako umantji lo begade usetjenziswa njengesitja sokudlela, begodu nebegade yenziwe ngesimilo esikhethekileko begade ukghona nokuvimba amanzi begodu begade usetjenzilelwa ukuthutha amanzi. Namhlanje sele isetjenziselwa ukubulu izinto ngaphakathi nofana ithengiselwe iinzuzo.
Isakhiwo sawo esihlukileko sifezwa ngokuthi kuthungwe ngendlela ebizwa i-geometrical patterns ngaphakathi komantji kanye nokupenda ngombala wemirabu ovame ukuba sarulana okumthuthu, ezotho okumnyama nofana omlotha. I-dye ezotho ingafezwa ngokusebenzisa amaqolo umuthi obizwa nge-Kiaat Tree [Pterocarpus angolensis] kanye nedayi emlotha ngokusebenzisa amaqolo we-Wild Seringa [Burkea africana] bambalwa khulu abafazi be-Vesekele abasawaziko amaqhinga wokukhiqiza umantji lo. Imirabhu le isetjenziselwa ukwenza umbhayelo wentanyeni nakwenziwa isiko labentwazana. Amaqolo wona asetjenziselwa ukulungisa iinhluthu. Amaqolo omileko ayatjhiswa kuthi umlothawo ubiliswe. Ngemva kwalapho imiphumela yalokho isetjenziselwa ukulula iinhluthu nokuthi zibonakale zizide.
Amakari avamise ukusetjenziselwa imivango yokulwisana nokukhohlela. Aphekwa ngamanzi bese aselwa amahlandla amathathu ngelanga. Imirabhu yona ipha ukulatjhwa kweenhlungu zamathumbu. Kwenjiwa imirabhu engaba mikhulu ngobubanzi obungalingana nomuno ukuyela kileyo engalingana nomkhono, kuthi amaqolwawo wombala ozotho ahlutjwa alahlwe. Imirabhu ehlutjiweko ifakwa ngepotweni enamanzi. Amanzi lawo afuthunyezwa kancani ngokubenka ipoto eduze nomlilo, kuthi amanzakhona angalingana ngebhegereni aselwe ngogulako amahlandla amathathu ngelanga ukufikela lapho azizwa ancono khona.
Amagatja wobubanzi obulingana nomuno asetjenziselwa ukwenzela abentwa ama-bows njengombana wona angaphuki lula njengalawo wabantu abakhulu. Abentwana bawasebenzisela ukuzifundisa ukudumuza ngamasungulu. Njengombana igojwana lisuke lithambathambile kunalelo labantu abakhulu, nokho angekhe zasetjenziselwa ukuzuma iinlwani ezikulu njengombana zingasibukhali nje.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Igama lawo lamathuthumbo amakhulu la we-Bushwillow kuthi yi-Raasblaar okuhlathulula amakarawo arasako kanye netjhada lamakarawo nembewu ezilenzako nazivuthelwa mumoya.