Burchells Zebra
Sewantšho sa masea a mabedi burchells Pitsi

© Roger de la Harpe

Leina

Sewantšho sa masea a mabedi burchells Pitsi.Burchell's Zebra [Equus burchelli]

Ponalo

Methalo ya yona ga se ye mentšhi go swana le Dipitsi tša Kapa, tša thaba methlao ya tšona mmeleng e fihla mpeng. Methalo maotong ga e bonagela. Di ela dimetere tše 1.3 to 1.4 magetleng e be e kala dikholokereme tše 300-320. E na le ditsebe tše nkgokolo tša botelele ba go lekana le dimetere tše 160-170.

Dijo

Di phela ka go ja mehlare di ja mefelelong ao a nalego mabjang a manyane. Pitsi e na le molomo wo godimo wo bogale wa go swara herbage le goswara gape bjang ka molomo le molome.

Boitshwaro

Ga di rue ka sehla, di ka belega kgwedi ye ngwe le ye ngwe. E fela, Ge boemo bo lokile di na le go ka selemo. Morago ga matšatsši a 360-390 a ga golo, e belega ngwana wo tee, yona e na le boemo bja go lekena le dikhilometere tše 30-35. Di a emiša ka dikgwedi tše lesome.

Sebopego

Di dula malapeng a manyane, Tšeo di sa belegeng di tswella ka sehlopa. Mohlape di nale mengwaga ye lesomepedi. Meetsi le mehlare a kgahla dihlopa tša dipalo tše ntšhi. Ga ntšhi di tswalana le Kgokong le di phuti tše le ditshwene.

Lefelo

Di rata mafelo a goba le mabjang le mehlare ye mennyane. Di phela ka di rata go sepels dikhilometere tše lesome pele ga meetsi. Ga di rate mafelo a goba le mehlare ye mentšhi.

Moo di hwetšwago gona

Dihwetšagala kudu lapeng la di pere. Mohuta wo ke wo mogolo kudu go mehuta ye e lego gona mo Afrika Borwa. Mohuta wo wa Pitsi ya burchells le Pitsi ya kapa ke wa maemo a godimo. Thaba ya kapa e phela lefelong la dipitsi e fela dipitsi tšona ga di tšwe lefelong la lona.

Tlhagišo lesedi

Dipitsi di tswalana le (Quagga) di sepetše lefelong la ma bjang a Afrika Borwa go fihla ngwagakgolo wa lesomopedi senyane (19th century), boramehlale ba be ba nyaka go buša (Quagga).
Pitsi ye ngwe le ye ngwe e na le methalo ye moswananoši ya go šoma bjalo ka gatišo ya menwana. Go re dipitsi tše dibelegilego sefsa di dula kgauswi ga mme wa yona go hweša methalo go yona le makgwai. Pitsi ya Borwa ya Burchell'se e nale mohala wo mosootho le methalo ye mešweu.