Burchells Zebra
Iduba

© Roger de la Harpe

Ibizo

Iduba [Equus burchelli]

Ukwakheka Kwalo

Imitletlana esemzimbeni ayisiminengi khulu kunaleyo yamaduba abizwa ngokuthiwa maduba weNtabeni yeKapa, ukube imitletlana esemzimbeni ikhamba ingezeke magega namathumbu. Imitletlana esemilenzeni ayibonakali kuhle. Ngobude limamitha ayi-1.3 ukuya ku-1.4 emahlombe begodu linobudisi bamakhilogremu ama-300 ukuya kuma-320 kg. Aneendlebe ezirono ezipheze zibe mamilimitha ama-160 ukuya kuma-170 ubude. Ingcenye yangaphambili yoboya ibumba itjatho hlangana neendlebe. Ukudla akudlako: Azidlela kwaphela utjani adla endaweni emumango enotjani obufitjhani. Amaduba aneendebe zangaphezulu ezizwa into msinya abuthelela ngazo utjani ngokububuthelela hlangana neendebe kanye namazinyo angaphasi ngaphambi kokubuhlafunya

Ukukhuliswa

Zikhulisa kwesinye nesinye isikhathi, abantwana bawo bangazalwa kwenye nenye inyanga. Yeke, esikhathini esinengi abantwana bawo bazalwa khulu ehlobo. Ngemva kwesikhathi sokumitha esithatha amalanga ama-360 ukuya kuma-390, kubelethwa umntwana oyedwa, oba nobudisi bamakhilogremu ama-30 ukuya kuma-35. Abantwana balisiswa ukumunya lokha nabaneenyanga ezili-11 ubudala.

Ukuziphatha Kwalo

Lomhlobo wamaduba obizwa ngokuthiwa ma-Burchell's Zebra ahlala nemindeni emincani, esikhthini esinengi kuba ngeduna nesikazi Kanye nabantwana bakhona. Lawo asikazi abonakala eenqhemeni zawo wodwa. Imihlambi yalawo asikazi iba hlangana neminyaka emine ukuya kweli-12 ubudala. Imigodi yamanzi ngokukhambisana neendawo ezimadlelo ezithandwako zidosa iinqhema zemindeni okuthi ekugcineni izithola ibuthene lapho ngobunengi bawo. Esikhathini esinengi abonwa akhamba khulu neenkonkoni, nezinye iinyamazana zommango Kanye neemfene.

Indawo Yokuhlala

Ahlala eendaweni ezinotjani ngaphakathi kommango neendawo ezithabaleleko okungizo ezithandwa khulu. Ukulawulwa mamanzi kwawo kwenza bona lomhlobo wamaduba obizwa ngokuthiwa ma-Burchell's Zebra bona uzithole undinda le kumakhilomitha alitjhumi ukuya kwali-12 kude namanzi. Azizwani neendawo ezimahlathi.

Lapha zitholakala khona

Zona ziwela ngaphasi komndeni weempera. Lomhlobo ngiwo omKhulu tle kilemihlobo emibili engafaniko ehlala eSewula Afrika. Ukuhlukahlukana kweduba i-Burchell's Zebra kanye neduba leNtabeni yeKapa kunokufana ngandledlana ethileko. Iduba leNtabeni yeKapa lithanda ukuhlala endaweni eziintaba ukube iduba i-Burchell's Zebra lona lithanda ukuhlala emmangweni onotjani nemahlathini.

Amanothi

Lomhlobo weduba i-Burchell's Zebra lihlobene khulu nalelo elingastholakaliko i-Quagga elabe likhamba emmangweni yeSewula Afrika bekwafika itjhumi-mnyaka ye-19, eseduze khulu okwenza bona abososayensi basebenzise i-DNA kilezo ezizodwa ezikhethiweko ukuzama ukubuyisa godu ama-Quagga.
Iduba ngalinye linamatshwayo akhethekileko begodu lenza ngendlela efanako nemigadangiso yemino yabantu. Kuthiwa amaduba aqeda ukuzalwa ahlala eduze nonina ukuze athathe imigadangiso yamaphetheni wakhe. Lomhlobo weduba i- Burchell's Zebra yeSewula inomtletlana ohlukileko ofihlekileko ozotho emtletleni omhlophe, okulitshwayo elehlisa ukuba khulu setlhagwini kwawo.