Uzitjalela njani ama-Hop Wakho

© Chris Daly

Ama-Hops – Isthako Esiqakathekileko Sebhiya

I-Hop lithuthumbo elonyisiweko elisikazi lesivini i-Humulus lupulus esisuka emndenini ofanako newe-cannabis. Isetjenziswa khulu njengesinye isthako esiqakathekileko sokwenza ibhiya begodu sikhipha umnambitheko otjhuquleko lokha sidlala indima eyenza bona lihlale isikhathi eside. Isivini se-hop kulula ukusitjala bgodu singafikelela ku-7.6 ngobude, sikhiqiza amathuthumbo onyisiweko angaba yi-900 g.

Ukulungiselela Ukutjala Istjalo Sakho se-Hop

©Chris Daly
Igadango lokuthoma olenza nawutjala i-hop kuthatha isiqunto sokobana ufuna umhlobo muphi ngombana amathuthumbo la anemihlobo edlula kweyi-80 ongakhetha kiyo. Imihlobo yama-hop le ihlukaniswe ngengaba ezintathu:Kunalayo atjhuqisako,aletha iphunga nenza kokubili, okuya ngokobana umncopho wawo yini. Hlangana nemihlobo ethandwako eSewula Africa kubalwa i-African Queen, Southern Aroma, Southern Passion kanye ne-Southern Star.

Ngemva kokobana sele ukhethile umhlobo owwuthandako we-hop uzokutlhoga bona uthole umrabhu walo ithuthumbeli obizwa bona yi-rhizome. I-Rhizome ye-hop isencenyeni yomrabhu westjalo. Ufana nesivini samadiribe nanyana iingodo begodu umumethe iinhlumela lapha kumila khona iintjalo ezitja. I-Rhizome kufanele imanziswe kancani, ibekwe etjhwaratjhwareni ifakwe esiqandisini iphole. Ingabekwa ngendlela le iinyanga ingabi nomraro.

Indawo ehle Yokutjala Istjalo se-hop

Ama-hop atlhoga ukutjalwa enkhundleni ezivundlileko nezivulekileko ngombala akhula abe made. Akukafaneli atjalwe ngendlini. Indawo ehle lapha angatjalwa khona izokuba okungasenani mamitha amathathu ukuya kwesithandathu ngobude lapha azokurhona ukurharhaba khona. Kuncono ubeke iingodo ezizowasekela lokha nakakhulako - ungavumeli arharhabe emapalini wegezi. Kufanele kube nesikhundla esaneleko phasi lapha kuzokutjalwa khona imirabhu we-hop ihlukaniswe ngemitha lapha kunenkhundla ezingaba yi-1, 5 m ezihlukanise imihlobo ehlukeneko yama-hop.

Indawo okhethe ukuwatjala kiyo kufanele ithola ama-iri asithandathu ukuya kwabunane welanga qobe malanga. Kufanele utjale esikhundleni lapha kunganamoya khulu nalapha ihlabathi ikhipha amanzi. Nange amanzi angaphumi kunomraro ungakha intatjana ye-hop ngehlabathi kanye namatje ngehlanganisela yesanda ukwenza imibhede yokutjala eloso.

Ihlabathi ehle Yokutjala i-Hop

Amathuthumbo we-hop akabi mahle nakunobuswe obunengi khulu. Ihlabathi elidaka ingarholela ekujameni kwamanzi azokubolisa imirabhu abulale istjalo. Ihlabathi ehle yokutjala i-hop kufanele ibeloso. Qiniseka bona ususa amagiqa amakhulu, amatje kanye nekhula ngaphambi kokobana utjale ehlabathini ozabe utjala kiyo. Peta ihlabathi itjhingele nge-30 cm ukuya phasi. Ungavundisa ihlabathakho ngokudla okunamathambo nokunengazi.Kuhle hle ihlabathi emila iinthelo kanye nemirorho ingamila i-hop.

Ihlabathi ehle yokuyitjala ikhamba ngendlela le:
I-pH ye- 5.5 - 8.0
Lapha ihlabathi inezakhi mzimba ezine-potassium (K) kanye ne-phosphorus (P) ephin daphindeke kabili kune-nitrogen
E-ne Boron (B) eneminerali eletha inzuzo ekutjaleni i-hop

Iskhathi Esihle Sokutjala Istjalo se-Hop

©Chris Daly
Kuncono ukutjala istjalo se-hop ebusika lapha kuzokuba neskhathi esinengi ngaphambi kokobana uvune ehlobo. Ukutjala imirabhu yakho msinya kuncono kunokuwutjala lada. Imirabhu yaso irhona ukujaelana namazinga womtjhiso aphasi angaba yi-6℃. Iskhathi esihle sokuyitjala sihlangana kwaka-Meyi noVelabahlinze.

Itjalwa njani Imirabhu ye-Hop

Yemba umgodi otjhingela nge-10 cm, okungaba bubude bomrabhu ofuna ukuwutjala beka umrabho uwulalise emgodini. Wuqalisise uqiniseke bona imiranhu ekhona iqale ngehlabathini iinhlumela ziqale phezulu. Sebenzisa izandla zakho ukubuyisela ihlabathi phezu kwestjalo. Sivale ngotjani ukukhandela ikhula. Hlola ihlabathi, uyithelelele sitjalo size sithome ukumila.

Translated by Lizzy Shongwe