UNelson Mandela indoda yekhambo ngokuqoqwa NGU: Archbishop Desmond Tutu

© Eric Miller

Siyabhudanga Na?

Ngosondo wangemva kobana uNelson Mandela akhethwe ukubangu Mongangameli, abantu ababalelwa ku 30 000 baya emnyanyeni wokuthokoza obowubanjelwe e-FNB Stadium eduze kweSoweto.

Bengihlezi eduze kwakaNelson Mandela nokunguMongameli engimkhethileko ngambuza bonyana uzizwa njani?

Uqabanga bonyana kwamambala kuyenzeka? Waphendula ngokobana: “Ngikhumbula lokho okwathiwa uLeah ukutjhilo e-New York lokha umzenda we-Norwegian azokumemezela bona uthumbe i- Nobel Peace Price yangonyaka ka -1984 “ wathi “ sazincinza ukuqiniseka bona asibhudangi “ Indoda le, ifanelwa kuba yinkosi, kodwana godu unesthunzi nokuzithoba okukhulu komuntu ojwayelekile, nanyana kunjano yonke into le besoloko Inga libhudango. Bekufanele sinande sizincinza ukuqiniseka bonyana asibhudangi.

othandwa iphasi loke

UNelson Mandela bekaziwa makhuwa amanengi weSewula Afrika njengedelakufa, mhlambe nanjengesthunywa sakaSathane, okubhedere sihlale sivalelwe ngesilodlhelo nelogo.Umuntu lo osele kuneskhathi eside aziwa njengezimuzimu, namhlanje selabizwa, ngilaba engasikade bamfungela njengonganasono.

Ukare ngitjho nalaba abanenhloko eziqinileko, boke sele badlela la esandleni sakhe ngokuthaba, ngaphandle kokungabaza, ungomonye waboMongameli abathandwa khulu ephasini.

Amakhuwa weSewula Africa asararwe kulunga kwakhwe okungakajayeleki, nokuzimisela kwakhe ukuqolela, nokwenza nanyana yini ukugcugcuzela ukuhlangana kwestjhaba nokubuyela, namtjhana kesinye iskhathi lokhu bekusilinga isitjhaba esinzima. Indoda enguMandela le, iyikakaramba ngombana imumuntu nanyana inemphoso zayo. Archbishop Desmond Tutu

Translated by Busisiwe Skhosana