Nelson Mandela Indvodza Yesiphephelo kusho Archbishop Desmond Tutu

© Eric Miller

Ngabe Siyaphupha?

NgaleliSontfo emva kwekubekwa kwa Nelson Mandela kuba nguMengameli, bantfu labatinkhulungwane letimashumi lamatsatfu bangenela lidzili lekubonga lebelise Nkhundleni yase FNB dvute nase Soweto.

Bengihleti eceleni kwa Nelson Mandela lo Mengameli lobesekasakhetsiwe ngase ngiyambuta kutsi, ʺUtiva njani? Ucabanga kutsi kwenteka mbamba?ʺ Waphendvula nje:

ʺNgakhumbula lokwashiwo ngu Leah eNew York ngesikhatsi Mbasada wase Norwegian weta atokumemetela kutsi uwine Umhlomelo we Nobel wa 1984.’’ Washo, ‘Satincinta sentela kubanesiciniseko kutsi asiphuphi.ʺʺ Ngatsi “ngisho nje”, ngenca yekutsi lendvodza mkhulu phindze abenesitfunti, kepha aphindze abenemusa nekuba nguye, lefutso yonkhe lentfo ifana njengeliphupho. Satincinta kaningi kuciniseka kutsi sivukile.

Utsandvwa Mhlabawonkhe

Ngenyanga ye Ndlovana ngemnyaka wa 1990, lena ndvodza bekasolo asiboshwa, abanjwe lapho iminyaka lemashumi lamabili nesikhombisa ngekuba nelilungelo lekutsi yena nebantfu bakhe, yebo, kutsi bebabantfu nekutsi banemalungelo, kufaka lilungelo lekuhlanganyela ekutfoleni tincumo tepolitiki ebuve babo.

Ngalesi sikhatsi yena nalabanye labaningi bavalelwa, labanye batfunjwa kantsi labanye banyamalala. Nelson Mandela watsatfwa ngulabamhlophe labaningi bala Ningizimu Afrika njesihluphi kantsi futsi nekutsi ngusathane, uncono agcinwe avalelwe bese kuyakhiywa.

Sibone lushintjo lwenteka phambi kwemehlo etfu. Lona yena, sikhatsi lesidze atsatfwa njengemuntfu lomudze lonemandla, loshintjiwe khona namuhla utsatfwa ngibo bonalabo bebamenyanya. Kungababete lokubi lakwentako. Wancuma ngisho nalabo bebalukhuni ʺlabamunyuʺ—bonkhe badla bajabulile ngaphansi kwesandla sakhe futsi akanako kungabata tikhulu temphakatsi temhlaba tiyamtsandza.

Labamhlophe bala Ningizimu Afrika bajikiswe buhle bakhe kanye nekufuna kwakhe kucolela kanye nekwenta nomangayini ekutfutfukiseni kuhlangana kwesive nekubuyelana, ngaletinye tikhatsi ngetinkinga talabanye labamnyama emmangweni. Lendvodza yesiphephelo yeliciniso ngoba unebuntfu futsi unetintfo takhe letibalulekile naye. Archbishop Desmond Tutu

Translated by Phindile Malotana