UMadiba wamukela iimvakatjhi kwakhe e Orlando West

© Dr Peter Magubane
UMadiba wamkela iimvakatjhi kwakhe e Orlando West.
UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum.

Ngelanga mhlana ngibuyela noWinnie e-no-8115 e Orlando West, kumhlana ngazi ngehliziyo bona ngiyitjhiyile introgo. Kimi i-8115 kwaphakathi kwephasi, indawo emeregwe ngo x ku-goegraphy yomkhumbulo wami. Wahlala lapho nomkakhe wokuthoma u Evelyn Ntoko Mase ngemva kokobana bahlukane, kwangena uWinnie ngonyaka ka-1958.

“Bekungasi yindawo ehle, kodwana, kwakuyindawo yokuthoma yamambala yami begodu bengizikhakhazisa ngayo. Indoda akusiyindoda kuze, kube inendlu yayo”.

Ngemva kwamalanga amafitjhani ayi-11 awahlale nomndenakhe, nabangani ebamamukela, wafudukela emzinakhe omutjha noWinnie eHoughton eJwanisbhege.

“Kunamadoda amanengi, nabafazi abangakaphathi iinhlalo eziphezulu kodwana ukuzinikela kwabo ekuthuthukiseni umphakathi kubee kukhulu." ~ Nelson Mandela