UMadiba ufikelwa izivakashi ekhaya lakhe e Orlando West

© Dr Peter Magubane
uMadiba wemukela izivakashi kwikhaya lakhe elise Orlando West.

U Nelson Mandela wabuyela ekhaya emva koku phuma e jele ngo 1990. U Nelson wakhulela e 8115 e Vilakazi Street esaya jikwa kwaba indlu yombukiso.

"Ngobusuku engabuyela ngabo e8115 no Winnie e Orlando West. Kwakwi lapho inhliziyo eyayazi ukuthi isiphumile ejele. E 8115 kohlezi kuyindawo esenhlizweni yami." wahlala lana no nkosikazi wokuqala u Evelyn Ntoko Mase emva kokuthi bahlukanisa wahlala no Winnie ngo 1958.

"Kwaku ngeyona indawo enhle kodwa kwaku muzi wami wokuqala ngakho ngangizi qhenya ngawo. Indoda ayisiyo indonda ngaphambi kokuthi ibe nomuzi wayo."

“Kukhona amadoda nabesifazane abaningi abangabambile izikhundla eziqhakambile kodwa sebenze umthelela omkhulu ekuthuthukiseni umphakathi.”~Nelson Mandela