Madiba o amogela baeng ka gae ga gagwe ka Orlando Bodikela.

© Dr Peter Magubane
Madiba o amogela baeng ka gae ka Orlando Bodikela.
Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa ka mokgwa wa go leboga wa musiamo.
‘Bošegong bjoo ke boetšego le Winnie ka No. 8115 ka Orlando Bodikela. Ke fela ka nako yeo ke tsebilego gore ke tlogetše kgolegelo. Go nna No. 8115 e be e le bogare bja lefase la ka, lefelo le le swailwe ka X ka thutafaseng ya mogopolo wa ka. O phetše fa le mosadi wa gagwe wa mathomo Evelyn Ntoko Mase gomme ka morago ga ge ba hlalane Winnie o ile a tla go dula gona, ka 1958.
‘E be e le ya go sa lebana le kgolo, eupša e be e le ka nnete legae la mathomo la ka gomme ke be ke ikgantšha ka maatla. Monna ga se monna go fihla a eba le ngwako wa gagwe.’
Ka morago ga matšatši a mmalwa a 11 a a feditšego ka Soweto le ba lapa le bagwera bao ba bego ba tlo mo amogela ka morago o ile ya legaeng la gagwe la lehono le Winnie, ka Houghton, Johannesburg.

"Go na le banna le basadi ba bantšhi bao ba se nago maemo a kgethegilego eupša seabe sa bona tlhabollong ya setšhaba e ntšhi." ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o be a ratwa ke bathekgi ba gagwe gomme o be a le leswao la tokologo go batho ka moka. Gantšhi a bonwa bjalo ka seswantšho sa bomodimo ka Aforika Borwa...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bahlohletši ba sepolotiki ba go fapafapana, go akaretša le Nelson Mandela, yo e bego e le ramolao ka nako yeo ba be ba latofatšwa ka go senyetša mmušo ka bo1950 mengwageng...more