Abogogo Behlangano ye- Grandmothers Against Poverty and Aids

UAlicia Mdaka kanye no Beauty Skefile basitlhathululela bona ihlangano ye- Grandmothers Against Poverty ibakgelebha njani bona bakgone ukujamelana nemitlhago yabo.

Abogogo be-GAPA

©Eric Miller
Bengiya EGAPA ngifike ngihlale khona,ngaphambi komabonwakude, ngirholophazwe buhlungu.Ihlangano yabogogo be-GAPA yangisindisa. UGoldie Qayiya ongomunye wabomma abeza bazokukhuluma nami,wathi’Alicia, indodana yami enguthunjana wabhubha lokha ngimthume evikilini, wabetjhwa mphezulu.Indodana yami elizibulo, uVusi wabulawa yindumbantonga.

Ngingihlezi eqadi kombhedekhe lokha nakabhubhako,kwaphula ihliziywami.Ngemva kwalokho uThumela wami naye wabulawa yintumbantonga. ’Ngababulunga boke’. Wathi lokha nakabelana ngendabakhe le, alila ngabona, bona angisi ngedwa. ’Ugoldie sele amukele umtlhagwakhe begodu sele aqinile, Ngaqabanga. ’Iphasi lami ngeze liphele; uZimu unami, nami. ’kancani, kancani ngaba nguAlicia godu.

Lokha ngitjhwenyekile ekhaya, ngiya e-GAPA, ngifike ngabatjele ngamatjhwenyeko wami, bayangiduduza, ngiziswe ngibhedere.Ngeze ngayilisa iGAPA. Ingaphakathi ehlizweni yami. Umnganami omkhulu lapha Egapa ibizo lakhe ngu Constance Sohena. Lokha nginemiraro, ngiya kwakhe. Sithoma ngokuthandaza, bese ngimtjela bona ngitjhwenywa yini. Ungumma engimthemba khulu

Isikhathi Sika Beauty Skefile se- GAPA

©Eric Miller
Ngiyathanda ukuya e-GAPA. Ilikgelebho khulu epilweni yami. Sikhuluma khulu ngamatjhwenyeko wethu, kuthi ngemva kwalokho ngizithole sele ngikhohliwe bona bengitjhwenywa yini.

Uzokuthola omunye atjho, lokhuomunye naye atjho akhunye, kungasikudala sizithole sele soke sihleka. Gade ngiya malanga woke, lokha abentwana basesikolweni. Kodwana kwanjesi iinyawo zami zombili sele zibuhlungu, zibangwa bulwelwe bamathambo, njeke angisarhoni ukuya. Kwesinye isikhathi ngithi ngisese lapho iminwami angisafuni ukubamba litho.

Nangise-GAPA, ngikorotjha iingubo, nabo- teddy bears. Ngithunga ne- mfitshi-mfitshi, etjho bona amacezu-cezu, nekulibizo lesiXhosa le- patchwork. Ngesinye isikhathi ngithunga ngomtjhini, kwesinye ngithunga ngesandla. Ngizithungela imisamelo esembhedeni le mina ngokwami ngezandla. Ezinye izinto gade ngingazazi ngisakhula, ngizifunda nje, sele ngimdala nje.

Translated by Lizzy Shongwe