Bogogo belicembu Labogogo Labalwa Nebuphuya ne Mbulalave

Alicia Mdaka na Beauty Skefile bachaza kutsi le GAPA (Licembu Labogogo Lelilwa Nebuphuya neMbulalave) kutsi litishintshe njani timphilo tabo nekutsi libasite njani kutsi bakhone kubhekana netinhlupheko tabo.

Bogogo be GAPA

©Eric Miller
Ngitowuhamba ngiye eGAPA ngifike ngihlale ngaphambi kwamabonakudze, ngichwaliswe buhlungu bami. Labo gogo be GAPA bangisita. Goldie Qayiya bekangumunye wabomake labeta batokhuluma nami, wangitjela kutsi bantfwabakhe labatsatfu, naye, bashona.watsi, ʹAlicia, umntfwanami wemfana lomncane washona nangimtfume esitolo washaywa ngumbane. Kwatsi umfana wami lomdzala, Vusi, washona nge Aids. Ngangiseceleni kwembhedze wakhe uma ashona; kwangiphula inhlitiyo. Kwatsi ke Thumela wami washona nge Aids. Ngabangcwaba bonkhe.ʹ

Watsi nakangitjela ngetindzaba takhe, akhala naye, ngulapho ngabona khona kutsi angisingedvwa. ʹGoldie besekatemukela tinhlupheko takhe futsi ucinile,ʹ ngacabanga. ʹNkulunkulu unami.ʹ Kancane, ngaba ngu Alicia futsi.

Ngitsi nanginenkinga ekhaya, ngiya eGAPA bese ngifike ngibatjela ngato, ngibo labanginika lokufutfumala, lokukhulunyiswa, lengikudzingako. Angeke ngiyishiye iGAPA. Iphakatsi enhlitiyweni yami. Bangani bami labasondzele kimi base GAPA ngu Constance Sohena.

Ngitsi nangisenkingeni, ngiya endlini kakhe. Kwekucala nje siguca sithantaze, besengimutjela nomangayini lengihluphako. Nguyena wesifazane lengimutsemba kakhulu.

Sikhatsi sa Beauty Skefile eGAPA

©Eric Miller
Ngiyatsandza kuya eGAPA. Kulusito lolukhulu emphilweni yami. Sikhuluma kakhulu ngetinkinga tetfu lapho bese ngekushesha ubese uyakhohlwa kutsi unetinkinga. Nalona usho intfo yinye, nalomunye asho lokunye, besengekushesha sonkhe sesiyahleka.

Bengivame kuya onkhe malanga ngoba bantfwana bebasuke basesikolweni. Kepha nyalo imilente yami ibuhlungu ngendzaba yesifo sematsambo, ngako angisakhoni kuhamba. Futsi ngalesinye sikhatsi uma ulapho, tingalo takho atifuni kubamba nomga ngayini.

Uma ngiseGAPA, nginitha tingubo kanye nemidola. Ngiphindze ngitfunge imfitshi-mfitshi, lokusho kutsi ʹticephu netincetuʹ,emagama esiXhosa etintfo tekugcwalisela.

Ngalesinye sikhatsi ngitfunga ngemshina bese ngalesinye sikhatsi ngitfunga ngesandla. Ngatfunga lamakhushini lasemubhedzeni wami, ngetandla tami. Letinye tintfo lebengingatati ngisemncane, ngiyatifundza nyalo sengimdzala.

Translated by Phindile Malotana