Bokoko ba Grandmothers Against Poverty and Aids

Alicia Mdaka le Beauty Skefile ba tlhaloša gore sehlopha sa GAPA (Grandmothers Against Poverty and Aids) se ba thušetše bjang ka mathata a bona.

Bokoko ba GAPA

©Eric Miller
Kw be ke tla ya GAPA ke dule pele ga telebešene ke golofaditše ke bohloko. Bokoko ba GAPA ba ile ba mphološa. Goldie Qayiya ke o mongwe wa basadi yo a tlilego go bolela le nna, o ile a mpotša gore le yena bana ba gagwe ba bararo ba hlokofetše. O rile, 'Alicia, morwa waka o monnyane o bolaile ke legadima, ke be ke mo romile lebenkeleng. Napile morwa waka Vusi, o bolaile ke Aids. Ke be ke le thoko ga gagwe ge a hlokofala, pelo ya ka e be e le bohloko kudu.

Thumela waka o bolaile ke Aids. Ke ba bolokile kamoka. G e a bolela nonwane ya gagwe e bile a lla, ke ile ka lemoga gore ke be se noši. Ke ke ke nagana gore 'Goldie o amogetšwe bohloko bja gagwe e bile o na le maatla.' 'Bophelo bjaka bo sa fele, Modimo o na le nna. Ga nnyane, ga nnyane ke ile ka boile go ba Alicia gape.'

Ge ke le gae ke tshwenyegile ke ya sepela ke ya go GAPA gomme ke ba botše ka mathata a ka, ba tla nkgothatša e bile ba mphe keletšo ye ke e hlokago. Nka se tlogele GAPA. E mo pelong ya ka. Mogwera waka wo mogolo mo GAPA ke Constance Sohena. Ge ke le mo mathateng ke ya ntlong ya gagwe. Sa pele, re a khunama re rapele, morago e be ke mmotša seo se ntshwenyago. Ke mosadi yo ke mo tshepago kudu.

Nako ya Beauty Skefile mo GAPA

©Eric Miller
Ke rata go ya kua GAPA. Ke selo se se bohlokwa go nna. Re bolela ka mathata a rena, mafelelong e be o lebala gore o na le mathata. O mongwe le yo mongwe o a bolela mafelelong re a sega kamoka. Ke be ke ya ka mehla ge bana ba ile sekolong. E fela bjale maoto a ka a bohloko ka ge ke swere ke bolwetši bja marapo (arthritis), ga ke sa kgona go sepela ke ye. Ka nako ye nngwe ge o le gona fao, menwana ya gago ga e nyae go swara selo.

Ge ke le kua GAPA, ke loga mapi le dipopi. Ke roka le mfitshi-mfitshi, ka seXhosa se sa ra gore ga nnyane ga nnyane, go petšha. Ka nako ye nngwe ke roka ka motšhene, ka nako ye nngwe ke roka ka ditla. Ke ile ka roka malakane mo mpeteng waka ka diatla. Dilo tše ke be ke sa di tsene ge ke be ke sa le yo mmonyane, ke ithuta tšona gonabjale ke godile.

Translated by Lebogang Sewela