Abasolwa ngokuvukela umbuso

© Dr Peter Magubane
Abasolwa abathathu be Treason Trail bafika ePitori ngoRhoboyi ka1958 ukusuka esinceleni ukuya kwesokudla Robert Resha, Patrick Moloa kanye noNelson Mandela
Abalweli bekululeko abanengi ekubalwa kibo uNelson Mandela, ebegade aligcwetha ngeskhatheso babekwa umlando wokuzama ukuketula umbuso ngenimyaka yabo -1950 yebandlululo. Abalweli bekululeko abathathu ekubalwa uNelson Mandela uRuth First, Z.K Matthews kanye noLionel “Rusty Bernstein” batlama umthetho we-Freedom Charter eyayikhuluma ngamandla wabantu beSewula Africa. Urhulumende webandlululo nekwadosela ekobaneni kube nomlandu wokuzama ukuvukela umbuso ngonyaka ka-1956 owadosa iminyaka eyi -11. Ngonyaka ka-1961, boke ebebasolwa bakhutjhwa
Esthombeni sibona abasolwa beTreason Trail, abathathu bafika ePitori ngonyaka ka-1958. Okhamba no Nelson Mandela omncani, lilunga lehlangano yabatjha uRobert Resha, kanye no Patrick Moloa.

“Angisiyingilozi, ngaphandle kobana uqabanga ngengilozi njengemoni oragela phambili ngokuzama.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa....more