Zwa Vhutsila na zwa u Vhada zwa vha Pedi

Mizika na Mitshino

©Dr Peter Magubane

Zwivhaḓiwa zwa ndeme zwa vumba hu vha ho katelwa, u pennda nndu, zwa u ita dzi thanda (nga maanḓa u ita dzi ngoma) na u ita zwithu zwa tsimbi na malungu. Dzi nyimbo dza sialala dzina note dza rathi, dzina dza tambiwa nga zwilidzo. Namusi vhaimbi vha shumisa zwilidzo zwa harepa zwilidzo zwa ma German, zwine zwo da u thusa kha ma Pedi. Kanzhi zwi ya divhea sa mitshino ya kiba, zwe zwa vha zwi zwa mahayani fhedzi zwo no dzhiwa na kule.


Vha vhanna vha ya kona u zwi lidza munwe na munwe wa vho o fara tshilidzo tsha tsimbi zwine zwa vhidziwa uri ṋanga, zwine zwa disa munngo wo dalaho nga zwithu zwa mathakheni. Vhanna vha ambara kilts (zwi tshi khou humela murahu kha u dzhenelela ha ma Pedi a dzi Allies kha nndwa ya lifhasi ya vhuvhili) na zwithu zwa sialala zwa regalia.


Ya vhafumakadzi vha tshi imba dikosa hune muthu munwe na munwe una ndima ine a imba yone. Vha tshi khou imba kiba na u tshina ndi kha dzi nyimelo thukhu dzine vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo vhavhiwaho zwa vha Kgarebe. Zwine zwi ya ambariwa hu tshi khou bviwa ngomani. Vhothe vhanna na vhafumakadzi vha ambara kiba vha tshi khou fhelekedzwa nga u lidza dzi ngoma dzine zwino dziitwa nga magubu a mapfura na a mafhi.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe