Technology na u Langa dzi Phondi

©Roger de la Harpe
Zwa u bveledzwa ha zwithu zwiswa zwi ya tendela vhafuwi uri vhavhe na ndila ya khwine ya u kona u langa zwifuwo zwavho na u kona u divha zwifuwo na dzi phondi. Hu na u shumiswa ha dzi tags, dzi camera na GPS technology, sa tsumbo, zwi nga shumiswa kha u kona u wana na u kona u sedza phondi, wa kona u vhona ndila ine dza shuma ngayo, zwa thusa vhafuwi kha u kona u wana ndila ya u dzi lwisa vho vhona uri dzi shumisa hani. Kha mabulasi ane avha uri ndi mahulwane, vhanwe vhafuwi vha shumisa dzi drone uri vha kone u vhona zwifuwo zwavho na u tshimbila ha dzi phondi.

Zwa u Fara nga Mudagasi

Nga nnda ha u vhea zwithu zwa ngwena kha gammba yanu u itela u shavhisa dzi phondi, vhafuwi vha nga renga solar ya mudagasi, zwine zwa nga Skaapwagter, zwine zwa bvisa zwishumiswa zwine zwa sa tou tswenya fhedzi kha ningo ya dzi phondi, I dovha ya kona u thusa na zwithu zwinzhi kha phondi zwine zwa thusa na kha u kona u pandela phondi.
Hezwi zwithu zwi ya shuma kha dzi nyimelo dzine ha vha hu sina muya na hone azwi faneli u vhoniwa sa zwithu zwine zwa shuma zwi zwothe, fhedzi zwi tshi tou vha tshipida tsha zwithu zwine zwa vha zwihulwane.

Dzi Deterrents Dzine dza vha uri ndi dza Kale

Nga nnda ha u renga dzi zwituku zwine zwa thusa kha u fara zwa mudagasi, vhafuwi vha nga shumisa dzi radio uri hu vhe na munngo, ine ya vha yo fhambana zwi tshi khou bva kha fhethu hune dza vha hone. U tshiita u tshi dzi bvisa wa dzi isa hunwe zwi tshi khou bva kha hune wa vha hone, hezwi zwi fana na u nga vhea mavhone ane a vha uri o fhambana mivhala, tshitopi mutsuku na mutshena wa avhea fhethu hune ha vha uri ho fhambana. Vha Predation Management Forum, vha tsivhudza vhathu u shumisa zwithu zwa u fara lwa vhege dza rathi hune hu na u awela ha nwedzi vhukati.
Zwine zwa nukha azwi faneli u shumiswa lune lwa fhira vhege dza rathi, hu tshi khou shavhiswa uri dzi phondi dzi ya swika hune dza dowela munukho wa hone, zwi fanela u shandukiswa nga zwa mavhone na munngo. Zwinwe azwi faneli u shumiswa tsini na magwitha. Dzi fanelwa u shumiselwa minwe ya miungo.

Trackers

©Roger de la Harpe
Inwe ndila ya u londa zwifuwo ndi u zwitendela zwi tshi ni founela musi zwi mathadani. Ho no vha na dzi thandululo dzine dza vha uri dzo dala dzine dza vha uri dzo no wanala zwo bva kha hoyu muhumbulo, kanzhi nga ndila ya collar ya GPS Tracker ine ya vha yo tanganiswa na inwe app kha mune wa bulasi.
Collar iya ya vhewa kha danga la zwifuwo. Musi vha tshi khou londa zwinwe zwa zwifuwo, zwi ya kona u fha rabulasi uri akone u vhona uri hu khou iteani dangani, sa vhunga dzi tshi vha dzo dzula nga zwigwada. Hetsho tshithu tshine tsha vha uri tsho pangiwa tshi ya kona u rumela mulaedza kana tsha sika alarm, musi hu tshi vha na u tshimbila hune ha vha uri aho ngo doweleya.
Nga manwe maipfi musi tshifuwo tsha thoma u gidima hu sina zwine tsha khou gidimela zwone. Collar a i thusi fhedzi kha u kona u vhona phondi kana u dzi langa, iya thusa vhukuma na kha u tsireledza uri zwifuwo zwi sa tswiwe. Vhafuwi vhanzhi vha ya shumisa tracker ho katelwa na dzinwe nnzhi dzine dza vha uri asi dza vhukuma vha tshi khou itela u dadisa vhane vha vha vha tshi khou toda uvha tswela.

Dzinwe dzi Collar

Dzi collar dza u tsireledza dzi nga shumiselwa na zwifuwo zwine zwa vha uri zwi kha di vha zwituku zwine zwa sa kone u dilwela lwa dzi vhege dza rathi, hu tshi khou shavhiswa dzi phondi dzine dza vhulaha dzo fara kha mukulo. Zwinwe zwine zwa nga shuma ndi dzi collar dza u kona u fara, hune dza vha dzina bele sa tsumbo, zwine zwa kona u bvisa munukho une wa dina vhukuma kha dzi phondi kana ha shumiseswa tshedza. Dzi collara dzi shuma khwine arali huna zwinwe zwine dza nga vha dzi tshi khou shumisa.

Luhura lwa Mudagasi

Zwa u shumiswa zwa tshi zwino zwa luhura lwa mudagasi zwithusa kha uri rabulasi ha tsha sokou tshimbila na bulasi lothe uri akone u vhona vhuthada hune ha vha hone. Vha vho tou vhudziwa arali huna khombo ine ya vha uri yo dzhena bulasini. U dzulela u tola zwi thusa uri u kone u vhona uri izwi zwa mudagasi na ngoho zwi khou shuma na.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe