Scrub Hare

© Roger de la Harpe

Dzina

Scrub Hare [Lepus saxatilis]

Tshivhumbeo

Kha dubo lwa devhula ndi tshone tshipuka tshihulwane kha zwine zwa nga tshone (2.7-4.5 kg) kha dubo lwa vhubvaḓuvha (1.5-3,2 kg) nga nnṱha hayo muvhala ndi gireyi nga fhasi muvhala wayo ndi mutshena, dza vha na nḓevhe ndapfu dzine dza vha na muvhala wa gireyi na mutshila wa mavhala matsu na matshena, zwiita uri na musi I tshi khou gidima I ṱavhanye u vhonala.

Kuḽele

Iḽa nga maanḓa mahatsi mapfufhi, mahatsi madala. Nga zwifhinga zwa nḓala iya kona uḽa na maṅari na mahasti o omaho.

Kubebele

Tshifhinga tsha u beba tshi thoma nga ṅwedzi wa khubvumedzi uya kha ṅwedzi wa luhuhi, fhedzi dzi ya kona u ḓi beba na nga zwinwe zwifhinga, iya beba ṅwana muthihi uya kha vhararu. Vhararu vhabebiwa nga maanḓa nga zwifhinga zwa dzi mvula. Dzi ya kona u beba na nga zwifhinga zwa gomelelo.

Kuitele

Ndi phukha dzine dza tshimbila nga tsha dzo zwifhinga zwinzhi. Musi dzi kha zwifhinga zwa u dzekana dza tsadzi dzi ya fhelekedziwa nga dza tshinna, dzi funa fhethu hune ha vha na zwiṱaka na mahatsi malapfu.

Hune Dza Wanala Hone

Dzo isesiwa nga maanḓa Afrika Tshipemebe naho zwo ralo adziho madakani na masogani na hangei north-western parts ya Northern Cape.

Mawanwa

Dzi ḓivhelwa nga maanḓa u gidimela phanḓa ha dzi goloi hu vhusiku, dzi tshi khou ita zik zaka. Heyi zik zak hupfi ndi nḓila yayo ine ya I shumisa musi I sa ṱodi u fariwa fhedzi hupfi tshedza tsha goloi tshi ita uri heyi phukha I ofhe nga maanḓa ya kona u shandukisa nḓila yayo.