Scrub Hare
Hlolo

© Roger de la Harpe

Leina

Hlolo [Lepus saxatilis]

Ponalo

Hlolo ke phoofolo ye koto mo mafelong a south-western, e kala dikhilometer tše 2.7-4.5 le go fetiša pele kua leboa ka go kala dikhilometere tše 1.5-3.2. Diripa tša godimo di na le mmala wo mosetlha le ka tlase go na le bošweu. Di na le ditsebe tše telele tša mmala wo mosetlha le mosela wa go ba le bošweu le boso, mosela wa gona o bonagala kudu ge e kitima.

Dijo

Di phela ka go ja bjang bjo bo tala bjo bo nnyane, e fela ka nako ya bothata e na le go ja le dikutu, mehlare le modu wa bjang bja go oma.

Pelego

Pelego e na le go ema ka dilgwedi tša Setemere go fihla Feberware, e fela di na le go belega ngwaga ka moka. Di belega ngwana o tee goba sehlopa sa bana ba bararo. Di na le go belega bana ba bararo ga tee ka nako ya sehla sa pula. Di kgona le go belega gare ga sehla sa go oma.

Mokgwa

Ke diphoofolo tše budutu. Tše tshadi di felegetša ke tše tona ka nako ya pelego. Dirata mafelo a go ba le hlolo, bjang bjo bogolo le savanna.

Di Hwetšagala Kae

Di phatlaladitšwe mo Afrika Borwa e fela ga di gona kua sethokgwa, lebopo la legatanaga le mafelong a kua north-western a go oma le kua Kapa ya Lebowa.

Lenane Dintlha

Hlolo e tsebega ka go kitima pele ga di loloi bošego, di kitima ka go putla. Go kitima bja go kutla bo dira gore e se swarwe. Gape go bonagala o ka re morithi wa yona yoo o dirago ke mabone a dikoloi o a e tšhoša ka fao e na le go tšea tsela ye ngwe.