Scrub Hare
Umqasa

© Roger de la Harpe

Igama

Umqasa [Lepus saxatilis]

Ukwakheka Nokuvela Kwawo

Imihlobo le yemiqasa mikhulu eencenyeni zesewula-tjingalanga ngesilinganiso sobudisi esimakhilogremu amabili nekhomba ukuya kamane nahlanu (2.7-4.5 kg) ukudlula etlhagwini ngesilinganiso sobudisi esilikhilogremu linye nahlanu ukuya kamathathu nambili (1.5 -3.2 kg).
Umhlanayo nemahlangothini unombala omlotha ovangwe nangamaboya nofana iinhluthu ezinjalo, kuthi ngaphasi emathunjini ubemhlophe. Imiqasa ineendlebe ezide zombala omlotha,kanye nomsila onombala onziman okumhlophe, ovamise ukubonakala khulu lokha igijimako nofana nawubalekako.

Ukudla/Idayethi

Umqasa lo uvame ukudla khulu utjani obufitjhani kodwana obuhlaza, nanyana kunjalo ngesikhathi sesomiso, uvamise ukudla utjani obomileko, isiqu sotjani nofana semitjhana kanye nemirabhu.

Ukuzala Nokukhulisa

Ivamise ukuzala khulu phakathi kwenyanga kaKhukhulamungu kanye noMhlolanja, kodwana iyakghona bonyana izale idzinyana nofana umqasana owodwa ukuyakemithathu ngesikhathi esisodwa kesinye nesinye isikhathi sonyaka. Ivamise ukuzala amadzinyana amathathu ngesikhathi sinye khulukhulu ngesikhathi sehlobo lapho kunakhona izulu. Ivamise ukujarhana beyizale ngesikhathi sesomiso esikhulu nesingasisihle

Ukuziphatha Kwayo

Ivamise ukukhamba ngamunye nofana ngokuhlukana, kodwana esikazi ivamise ukubonakala ikhamba neduna khulukhulu ngesikhathi sokujarha. Ithanda ukuhlala eenkhothini, hlangana notjani obude kanye neenkhothi zomhlobo we-savannah.

Lapho Itholakala Khona

Isabalele khulu eSewula Afrika kodwana iyandlala emahlathini, emalwandle weendawo zamarhalawumba, kanye neendaweni ezomileko zeTlhagwini-Tjhingalanga zesifunda seTlhagwini Kapa.

Ibuthelelolwazi Emangwenayo

Imiqasa le yaziwa khulu ngokugijima phambi kweenkoloyi ebusuku, zigijima ngendlela emazombezombe. Kukholelwa bonyana indlela yokugijima mazombezombe le, kuliqhinga lokuphunyurha ukubanjwa linaba, kodwana kunenye ikolelo yokobana isithunzi esenziwa malerhe wekoloyi ngiso esithusa umqasa bona utjhugulule lapho begade unqophe ukuya khona.