Scrub Hare
Logwaja

© Roger de la Harpe

Ligama

Logwaja, Scrub Hare [Lepus saxatilis]

Kutiveta Kwawo

Lologwaja mukhulu etindzaweni letiseningizimu ye nshonalanga letihamba ku (2.7 kuya ku 4.5 kg) kunenyakatfo lesentasi (1.5 kuya ku 3.2 kg). tindzawo letingetulu tinelibala lelimphunga bese letingaphansi tinalelimhlophe. Unetindlebe letindze letimphunga ngelibala, kanye nemsila lonalokumhlophe nalokumnyama lokwenta kutsi ibonakale nayindiza.

Kudla Kwawo

Lologwaja udla kakhulu tjani lobufisha, tjani lobuluhlata, kepha ngetikhatsi letimatima logwaja angawadla nemacembe, emagala kanye netjani lobuhluma kulobunye.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Kutala kucala ngenyanga yeNyoni kuya kuyeNdlovana, kepha tingatala umnyaka wonkhe emkhatsini wayinye kuya kulamatsatfu lamancane. Lahambe ngamatsatfu avama kutfolakala ngetikhatsi temvula. Ahlangana ngesikhatsi sendlala.

Kutiphatsa Kwawo

Ahlala awodvwa. lamasikati angaphekeletelwa ngulamadvuna lamubalwa ngesikhatsi sawo sekuhlangana. Tindzawo letinconotwako tihlahla letincane letihlangene, tjani lobudze nendzawo lenetjani levulekile.

Lapho Atfolwa Khona

Asakatekile eNingizimu Afrika kepha ayindlala kumahlatsi, elugwini noma dvutane nelihlandze nasetindzaweni letomile letisenyakatfoyenshonalanga lese Northern Cape.

Luhla Lolubhaliwe

Lamagundvwane atiwa ngekugijima phambi kwetimoto ebusuku, aya emaceleni nakagijima. Lokuya emaceleni nakagijima kwatiwa kutsi yindlela yawo yekuvikela kubanjwa kepha kucatjangwa kutsi lemitfunti leyentiwa ngemalambu etimoto atfusa lamagundvwane aze awente atshintje indlela.