Electric Ray

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Electric ray

Dzinwe dza muṱa

Torpedo rays

Dzina la tshi saitsi

Torpedinidae

Tshivhumbeo

U swika kha 1 m.

Ṱhalulo

Dzi na muvhuli wa tshipulumbu wo lalaho, na magumo o denyefhalaho. Na mutshila wa caudal. Na minwe mitshila mivhili ine yo fhambana nga tshivhumbeo. Mavhala a hone aya fhambana ubva kha buraweni, gireyi, na buraweni yo no nga fhasi na beige.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu wa dzi Torpedinidae i vha i mivhili na zwigwada zwa 14. Dzina na hunwe hune ha nga buli la u dzhenisa mudagasi. Mudagasi uya kona u dzula kha zwipiḓa zwa muvhili wa yo sa tsumbo betiri. Hetshi tshithu tshi na tshivhumbeo tsho no nga tsha tswio uyela ṱhohoni, I ya tshoka lwa 220 v. I ya pandela vha zwimi na hone ya tsireledza zwpondwa. A ina vhutali vhuhulwane. Ovoviviparous. Ṱhukhu dzi bva dzo hula dzi tshi bva makumbani.

Kuḽele

Dzi ḽa khovhe ṱhukhu na zwinwe zwi no dzula maḓini.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala vhuponi hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Black-spotted torpedo ray - Torpedo fuscomaculata
Atlantic torpedo ray - Torpedo nobiliana
Marbled electric ray - Torpedo sinuspersici