Electric Ray

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Imfishi yagesi (Electric ray)

Letinye letikulomndeni

yi Torpedo rays

Ligama lesayensi

Torpedinidae

Linani

Tingangelimitha linye kuya etulu

Kutichaza

Kuma kwayo, ipatalele njenge lidisk, umtimba loyibhola/loyindingilizi locinile ngasekugcineni/ekupheleni. Lencenye yemtimba lengasemsileni lebonakalako. Timbili tincenye temtimba telinani lelehlukene letingasemuva noma etulu letibonakalako. Imibala iyehluka kusukela kunsundvu lomphunga kuya kumhlophe lonsundvu kanye namtfubi losamphunga.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni wema Torpedinidae ufaka tinhlobo letimbili kanye nemacembu etilwane lalishumi nakune. Tinemacembu etinhlayiya lawakha tincenye tagesi emtimbeni. Logesi angagcineka etincenyeni temtimba, njengelilahle. Incenye yemtimba lesebentisa gesi imise kwetinso kanye naseceleni kwenhloko.
Emandla angangemakhulu lamabili nemashumi lamabili aV langatfululwa/khokhwa. Titfusa batingeli – bese tisutela letoletititingelako. Atisito letikhutsele/letiyalukako. Emacandza ato achobosela ngekhatsi kwemtimba yato. Letincane titalwa setikhulile ngalokuphelele/lokugcwele emacandzeni.

Kudla Kwato

Tidla timfishi letincane kanye netilwane letite imigogodla.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Black-spotted torpedo ray - Torpedo fuscomaculata
Atlantic torpedo ray - Torpedo nobiliana
Marbled electric ray - Torpedo sinuspersici