Electric Ray

© Johan Boshoff

Igama lomndeni elijayelekileko

Electric ray

Ezinye zakwabo emndenini

Torpedo rays

Igama lesayensi

Torpedinidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba apataleleko, orondo begodu unencenye yesiphetho ebanzi. Inesitho sokuthaya semuva esikhudlwana. Inezitho zokuthaya ezisemhlana ezimbili ezingalinganiko. Imibalazo iyahluka ukusuka kozotho, okumlotha ukuya koqarhekileko ozotho kanye nomthuthu.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Torpedinidae wakhiwe mindenawo emibili kanye nemihlobo elitjhumi nane. Zinencenye esisitho esibizwa nge-electroplaques nekungiso esakha isitho segezi. Igezi le ibulungeka ngaphakathi kwenyama efanako emzimbeni neyenza umsebenzi ofanako (tissues), njenge bedriya. Isitho segezesi sibumbeke njengeziso begodu sisehlangothini yehloko. Ikghona ukuthula umlilo ongabalwelwa ema-220V wokutjhoga.
Isilwani esizuma ukudla ngokubulala, begodu iwusebenzisa ukukghadzisa nofana ukutjhoga lokho ekubambileko. Ayisimajadu khulu. Zimhlobo ozala amadzinyana sele aphila, begodu azalwa sele athuthuke ngokwaneleko ukusuka emaqandeni ngokuba mhlobo oqoqoselelela ngendeni.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesana ezincani kanye neenlwanyana ezinganamgogodlha.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Black-spotted torpedo ray - Torpedo fuscomaculata
Atlantic torpedo ray - Torpedo nobiliana
Marbled electric ray - Torpedo sinuspersici