Black Headed Oriole

© Nigel J Dennis
Black Headed Oriole.
Hetshi tshipuka tshina luvhidzelele lu sa faniho na luthihi na zwinwe lune lo no ḓoweliwa hune ya wanala hone. Tshina muvhala wa tshitopi na ṱhoho ntsu. Sa dzinwe dzi Orioles, ina muvhala wo no tou vhonala vhukuma wa tshitopi hafha kha mukulo wayo na phambano yayo ine ha vha ṱhoho ya muvhala mutsu zwine zwa tshiita tshiṋoni tsha manakanaka.
Naho tshina mivhala yo no vhonala, zwi ya konḓa uri u tou tshi topola ngauri fhethu hune tsha funa u dzula hone ndi kha maḓaka o tsitsikanaho na miri ire nnṱha vhukuma, zwi ya leluwa uri u tou ipfa u songo i vhona zwi tshi itwa nga mukosi wayo une wa vha wo khetheaho une uya kokodza nga maanḓa musi wa lila. Ina kunwe ku tshimbilelele kune ya ita musi i tshi khou fhufha tshikhalani kune kwa i thusa na kha u fara zwiḽiwa mitshelo na zwikhokhonono zwine ya ḽa zwone. Yo lapfa, mulomo mulapfu u thusa kha u ṱafuna zwiḽiwa zwi no nga zwikhokhonono, dzi khataphila, nzie na zwinwevho.

Kuḽele

Dzi ḽa nga maanḓa mitshelo,zwikhokhonono, thobeila na zwinwevho na hone hupfi zwiṱavhanya nga maanḓa u ṱafuna lwa mithethe ya 5 fhedzi. Dzi ya kudzela nnṱha ha miri, dza vhea zwavhuḓi kha davhi ḽa muri. Vhana vha ḽa dzi khathaphila. Ahu ngo ṅwalwa tshifhinga tsha u kudzela.
Zwiṱaha zwi tou nga bege nga nḓila ye zwa itwa ngayo zwa itiwa nga zwithu zwi no nga mambule, lichen na dzi twigs ṱhukhu zwo dzula magumoni a maṱari maḓuku.

Hune dza wanala hone

Dzi ya wanala fhethu hunzhi afrika tshipembe, dzi hone hoṱhe uyela na kha eastern, na hoṱhe u swikela na George.

Dzina ḽa tshi latin

Oriolus larvatus