Black Headed Oriole

© Nigel J Dennis
Black Headed Oriole.

Kutiveta kwayo

Lena nyoni inemsindvo longatsi umanti lojwayelekile endzaweni. Tinelibala lelimtfubi lonalokumnyama enhloko. Njengalamanye ema orioles, inetinsiba letimtfubi logcamako ngekwehluka kwenhloko lemnyama, lokuyenta inyoni lesheshe ibonakale. Noma inemabala lagcamile, ingabandzima kuyibona, ngoba itsandza indzawo lenemacembe lamanengi etihlahla letisetulu kanye nemahlatsi lahlangene. Iyavama kuvakala ingakabonwa yona njengoba umsindvo wenkwela yayo loshelelako wehlayehla, lophuma nayinta umsindvo, lomkhulu lowenta kutsi inakeke noma lodonsa phansi.
Le black-headed oriole inendlela yekwehlela kancane phansi, ngekushesha- futsi – indiza ngekucondza, leyikutsatsa nayifuna titselo kanye netilwanyana letidlako. Yindze, inemlomo locinile lolungele kudla ngekuphangisa kakhulu tilwanyana, kanye nemacaterpillas, intsetse yesikhonyane, emabhungane konkhe ngumdlalo lolula.

Kudla kwayo

Tidla kakhulu titselo, tilwanyana, emagumence kanye neluju futsi kutsiwa tiyaphangisa ngekugaya kudla imizuzu lengaba sihlanu. Titalela emacandza ato esihlahleni, lesakhelwe ekugcineni kweligala. Emantjwele aphiwa emacaterpillars. Kute lokubhalwe phansi ngekufulela kwalenyoni.

Kwakhiwa

Tilulu tifana netikhwama letilula futsi tifihlwa ngebulembu besayobe, umuhlwa kanye nemahlumela phindze tibonwe ekugcineni kwemagala lamancane lasetulu esicongweni sesihlahla.

Lapho titfolwa khona

Le black-headed oriole (Oriolus larvatus) itfolwa endzaweni levulekile la Ningizimu Afrika, ivale hhlafu we ndzawo lesemphumalanga futsi itfolwa entase yeningizimu yase George.

Latin name

Oriolus larvatus.