Black Headed Oriole

© Nigel J Dennis
Black Headed Oriole.

Leina

Black Headed Oriole

Ponalo

Nonyane ye e na le modumo wo mosese wa seela gomme modumo wa gona, o tlwaelegile lefelelong leo e dulago gona Dinonyane tše, di na le mebala ye sorolane le hlogo ye šweu. Bjalo ka di orioles, di na le mafofa a serolane a go phadima, e bile di fapana ka dihlogo tše ntsho dihlogo tše di dira gore di bonale kudu. Le ge nonyane ye e na le mebala ye letago, ga go bonolo go e lemoga kagobane e rata mafelo a lego gare ga mehlare ye kgolo le mašoka a boima. Gantši e a kwagala ka modumo wa yona e fela ga se gantši e bonala ka gobanae e na le modumo wa seela wa go phatlalala kudu gomme modumo wa gona o kgona go goga šedi..Nonyane ye e fofa ka tabago ya lebelo, e tsoma dienywa le khunkhwanehas E ja ka nko ya yona e bogale e bile nko ya gona e kgona go swara dikhunkhwane, khunkhwane tše nnyane, ditšie, le dikhukhwane tša mohuta ye mengwe.

Dijo

Gantši dija dienywa, dikhukhwane, berries and nectar, gomme go thwe mokgwatšhilego wa dinonyane tše ke metsotso ye tlhano fela. Di dira sehlaga mo sehlareng e be di bea sehlare sa gona fao, gomme di dira gore se arole tlase ga kala. Bana ba yona ba fepiwa mo dikhukhwaneng. Ga go na selo se se tsebegago ka nako ya go gola ya nonyane ye.

Di hwetšagala kae?

Nonyane ye e hwetšagala mafelong a mantši mo Afrika Borwa, e bile di tletše gape mafelong kamoka a bohlabela gomme e hwetšagala gape le kua borwa bja George.

Leina la se Lanti

Oriolus larvatus.