Monkey
Kgabo

© Nigel Dennis
Go na le mefuta e e ka fetang 250 tsa ditshwene mo lefatsheng. Di faarologana ke maleka, go tswa go Pigmy Marmoset ka 15cm go fitlhella go Mandril eek a fitlhellang mitara ka boleel. Go santse go le dikgamarego ka thanolo ya tshwene, kgabo ka maphapha aa farologaneng a dirisa dikai tse di sa tshwaneng. Ditshwene di kgatlhisa baeng ba disafari mo Afrika ele that aka maitshwaro a tsone ee metlae le ka mekgwa ya tsone e e batlileng e tshwana le ya batho.
Di phusumetsa thata mme le gape di ka nna letshwenyo fa di ka golaganya batho le dijo. Go dipolelo dile dintsi ka mathata a ditshwene kwa mafelong a boitapoloso kana di-lodge le kwa di-campsite mono Afrika ka tshwene di baka loferetlho mo diphapusing tswa boapeelo le tente di batlana le dijo.
Fa lefelo le ka similola go bona bothata ka ditshwene go bothata go ka bofedisa ka ele gore maitshwaro a tsone a ella le tshika. Re dumela go tshwene e e atileng mono Afrika ke Vervet Monkey, ebile o ka ithata gape kaga Samango Monkey