Monkey
Ikghabu

© Nigel Dennis
Kunemihlobo yeenkghabu engaphezu kwamakhulu amabili namasumi amahlanu emhlabeni zombelele, ubukhulubazo bubalelwa ukusuka ekghabini emhlobo omncani ekorweni yeenkghabu eyaziwa nge-Pigmy Marmoset, isilinganiso sayo sobukhulu sibalelwa emasentimitheni alisumi nahlanu (15 cm) kuthi ekulu yakhona ibizwa i-Mandril iphakame ngesilinganiso esibalelwa pheze emitheni (meter).
Kusengakatholakali ihlathululo enqophileko yokobana iyini ikghabu (monkey) begodu ihluka bunjani kunaleyo enganamsila (ape), kunjalo nje iinhlangano ezihlukahlukeneko zisebenziswa ukuhluka kwemikhakha yeekghabezi ngeendlela ezihlukahlukilekko.

Iikghabu kanye neemfene ziphe iimvakatjhi ithabo elikhulu ngesikhathi bazivakatjhele e-Safari ye-Afrika, lokhu kumayelana neendlela eziganga ngayo, ezilelesa ngayo begodu kesinye isikhathi zikhombisa izenzo ezifana nezabantu. Kuziinlwani ezinandisa khulu kwamabala kodwana zisuke ziziphathe ngendlela esilingako lokha nazibona umuntu aphethe ukudla.

Iindaba ezimayelana nokutshwenya kweenkghabu eendlwaneni lapho kuhlaliswa khona iimvakatjhi kanye neenkampeni ze-Afrika, zibikwa khulu ngokuthi vane zingene ngendlini yokulungiselela ukudla nofana ngekhwitjhini begodu zone neentende ukwenzela bona zikghone ukweba ukudla.
Kwaba nekinga ngenkghabu endaweni ethileko kuba nzima khulu bonyana iqedwe njengombana kusuke kube lisiko lazo bona lokho zikudlulisele nakezisakhulako. Pheze umhlobo omnengi nosabalele khulu enakakazini ye-Afrika kumhlobo we-Vervet Monkey, ungafunda elinye ilwazi ngomunye umhlobo weemfene owaziwa nge-Samango Monkey