Monkey
Ingobiyane

© Nigel Dennis
Tingetulu kwemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu tilwane tetingobiyane emhlabeni wonkhe jikelele, le bukhulu bato buhamba ku 15cm we Pigmy Marmoset kuya ku Mandril lecishe ibe yimitha ngebudze. Kusekhona kuhlangahlangana ngenchazelo ye ngobiyane kanye ne timfene kanye netindlela letehlukile letisetjentiswa tinhlangano letehlukene.

Tingobiyane tinika emahora langapheli ekuchaza tivakashi endzaweni yetilwane la Afrika, yini ngalendlela yato lekhomba kujabula ungatsi tifuna kususa umsindvo kantsi tiyadlala futsi ngalesinye sikhatsi tinetindlela letifana netebantfu. Titilwane letichazanako kepha tingaba yinkinga natihlanganisa bantfu nekudla.

Tindzaba tetingobiyane tibayinkinga etindzaweni letinetindlu tekulala bese netinkambu tekuhlala la Ningizimu Afrika tatiwa ngekutsatsa kudla emakhishini kanye nasemathendeni. Kungaze kucale inking ngetingobiyane endzaweni kuyatiwa kutsi angekekukhonakale kuyimisa ngoba lomkhuba uchubekela phansi esitukulwaneni ngasinye. Kungenteka kutsi ingobiyane legcwele la Afrika ngule Ngobiyane ye Vervet.