Mohair mo Afrika Borwa

©Justin Fox
Podi e nnye ya Angora e tlholegile kwa kgaolong ya Botlhaba-Gare ya Turkey. Diphologolo tsa ntlha – namagadi ele nngwe le diphôkô dile 12 – di ne tsa tliswa mo Afrika Borwa ka 1838, fela go ne ga fitlhelwa fa diphôkô tsotlhe tseno di le moopa. Ka lesego, namagadi e ne e dusa mme e ne ya tsala potsane ya tona. Diphologolo tse dingwe gape di na tsa tliswa mo Afrika Borwa magareng ga 1857 le 1868 fa molaodi wa kwa Turkey a khutlisa thomelo-ntle. Angora Goat Breeders' Society e tlhomilwe ka 1892 mme e itsagale gompieno jaaka Angora Ram Breeders.
Mohair o tlhagiswa gotswa mo dipoding tsa Angora tse di ka nnang 1000 go ralala Afrika Borwa. Go na le dipolase tse di ka nnang 700 tsa bogolo jo bo lekanetseng go ka nna tsa ‘botlhagisi jwa kgwebo’, fa di le 300 tse di setseng ele tsa batlhagisi-potlana. Fa dipodi di sena go bêolwa, boboa bo iswa kwa Nelson Mandela Bay ke bagokaganyi ba ba rekisang tlhale (boboa) kwa marekelong a kgaisanelo-tlhwatlhwa.
Mohair gotswa go ralala Afrika Borwa, o iswa kwa Nelson Mandela Bay (Kgaolo ya Port Elizabeth kwa porofenseng ya Kapa Botlhaba) kwa o phetolwang teng.
Boemela-kepe jwa Port Elizabeth ke bona fela boemela-kepe jo bo ntshetsang-ntle mohair gotswa mo Afrika Borwa.

Masela gotswa Dipoding

©Marinda Louw
Dipodi tsa Angora mo Afrika Borwa di tsadisetswa tlhagiso ya mohair. Mohair ke tlhale e e thata e e taologang ele bothitho, botlhofo mme e na le boleng, e kgona go fetolwa mmala bonolo. O diriswa gantsi mo bodirelong jwa lesela go dira diaparo, dilogwa (tse di logwang ka seatla le ka motšhine), digaretene, dilwana tsa upholstery le dikobo. Mohair o farologane le wulu ka ntlha ya gore o na le boalô jo bo borethe go feta, le makwapa a masesane a a borethe.
Cashmere, e e tlhagiswang gotswa mo boboeng jwa podi jo bo borethe jwa ka mo gare, e tlhagiswa ka bonnye gotswa mo dipoding tsa iMbuzi gaufi le Butterworth kwa Kapa Botlhaba. Bontsi jwa dipodi tsa selegae di tswa cashmere mo magareng a boboa ba tsona ka setlha se se tsididi sa mariga e e di sireletsang, ka selemo di tleboga cashmere eno e e wulu. Tlhagiso ya mohair gantsi e kopanngwa le tlhagiso ya nama ya podi go netefatsa lotseno lwa madi ngwaga otlhe. Boleng jwa nama gotswa mo dipoding tse diša ke jwa boleng jo bo siameng, fela ditoto di di nnye ebile di bopame go na le tsa dinku tse di fepilweng ka mokgwa o o tshwanang le wa tsona.
Podi ya Angora e ka tlhagisa go fitlha go 5kg ya mohair mme e tlhoka go ka bêolwa gabedi mo ngwageng ka ge mohair o gola magareng ga 12 -15cm dikgwedi dingwe le dingwe di le thataro.

©Marinda Louw
Boboa jwa Angora bo tshwanetse go ka lekalekana mabapi le boleele le bosesane, bo tshwanetse go bontsha phatsimô e e siameng, mokgwa o o tsepameng le semelo se se siameng, mme bo seke ba nna le ditlhale tse di mmala le tse di magwata. (Ditlhale tse di magwata ke ditlhale tse tshweu tse di kgaogang bonolo mme di le bokoa tse gantsi di kopakopang le boboa jo bo siameng jwa phologolo.)
Mohair o o boleng otla ka metaele ya motheo ele mebedi – sebopego se se motsope le seriri se se phaphathi se se makhubu – mme gantsi o rekiswa ka di-grade tse tharo: tshesane, bogareng le o o tiileng. Grade e sweetswa gantsi ke dingwaga tsa podi ya Angora.

Translated by Nchema Rapoo