Whale Shark
Umkhoma Washaka

© Roger de la Harpe

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Umkhoma washaka

Incenye Yemndeni

Kute/Ayikho

Ligama Lesayensi

Rhinocodon typus

Linani

Ingangemamitha lalishumi nakutsatfu

Kutiveta

Inemacashata lakhanyako ngelibala labheke etulu nalamphunga labheke eceleni lamalayini languwona angulahlukile kulo Mkhoma washaka. Emaguludla lamatsatfu laphumako lagijima umtimba wonkhe.

Satiso Setintfo

Umndeni we Rhincodontidae ufaka luhlobo lunye kanye nelicembu linye letilwane. Lomkhoma washaka nguwona umkhulu kutotonkhe timfishi letiphilako futsi ingakala ematons lalishumi nakutsatfu. Uvame kubonwa uwodvwa, kepha wakha/wenta emacembu langaba likhulu lawo lawodvwa. Tihambela tindzawo letinetilwanyana/netitjalo letincane.
Umlomo ulimitha lelingu 1,5 ngebubanti phindze usemkhatsini wemakhulu lamatsatfu kuya kumakhulu lamatsatfu nemashumi lasihlanu emalayini lamancane ematinyo, langasetjentiswa nakudliwa. Simo sekukhuluma/kucocisana ayisiyo lekahle. Titalela emacandza emitimbeni yato. Letincane titalwa setivele tikhulile ngesigaba futsi tingemashumi lamane kuya kumashumi lasitfupha ngemasentimitha ngebudze uma atelwe. Imphilo yato itsatsa iminyaka lelikhulu.

Kudla Kwato

©Roger de la Harpe
Tidla ngesisefo. Kakhulu titjalo letincane, krill, tilwane letincane netitjalo letindanda emantini, tibungu tetilwane tasemantini kanye netilwane letite imigogodla letincane.

Kusakata

Mhlaba wonkhe etigodzini letishisako.