Warthog

© Shem Compion

Ligama

Ndayikazane (Phacochoerus africanus)

Kutiphatsa Kwayo

Tindayikazane tilwane letitsandza sikhatsi sasemini futsi ticitsa sikhatsi sato tifuna kudla. Tivama kutfolwa ngemacembu emindeni. Tindayikazane tinemkhuba lohlukile wekuguca ngemadvolo angembili tibe tidla bese tiyaluka endzaweni letiyijwayele. Tilala emigodzini ebusuku, lapho tingenisa umsila kucala. Ngekukhululeka, emacembu lamatsatfu ayahlangana, lokufaka ingulubo yesiganga, emacembu aletindvuna kanye nelicembu leliphetfwe ngulendzala lensikati.
Emacembu alamasikati afaka lendzala yaletinsikati kanye nalamancane ayo kanye nalenemnyaka itelwe. Tingulube tesiganga atiyidlali inzima yekunakekela tingulube letincane futsi atikajwayeli kuhlangana naletinsikati ngaphandle kwencubo yekuhlanganiswa. Ngenca yekuhlangana naletinengi letehlukene, yomibili lemilili idibana nalengutulu kwayinye. Tindayikazane tivama kutfolwa emigodzini yemanti lapho tigubha umgodzi eceleni kwelichibi kanye nekugicika edzakeni ngemfutfo lomkhulu.

Indzawo Yato

Tindayikazane tinendzawo levulekile letiyikhonako, noma indlela lesakateke ngayo ikhombisa kuvana lokucinile nendzawo yemahlashana levulekile.

Lapho Titfolwa Khona

Tindayikazane tisakatekile, futsi atitfuswa lutfo la Ningizimu Afrika. Tisabonakala ngebumvelo laphumela emapulazini labanti, futsi tibuyiselwa etindzaweni lapho kwatiwa kutsi kute tihlobo tato. Tiyatfolakala nase Zimbabwe, Botswana, Mozambique, Kenya, Zambia kanye nase Tanzania. Tivela endzaweni lenetjani levulekile lenemigodzi yemanti kanye netindzawo letimanti letise Kruger Natioanal Park.

Batingeli

Letincane tingatsatfwa tingcilungculu kanye nabo Jakalazi nema Bhubesi, Hyena, Cheetah, Tingwe kanye neTingwenya lekungutona tititsa letinkhulu tetindayikazane letikhulile.

Luhla Lolutsetfwe

Latin Name: Phacochoerus africanus
Sisindvo (Lensikati): Emashumi lamane kuya kumashumi lasikhombisa ngema kg
Sisindvo (Lendvuna): Emashumi lasitfupha kuya kulalikhulu ngema kg
Sikhatsi lesimitsako: Tinyanga letintsatfu
Inombolo yaletincane: Kusuka kuyinye kuya kuletisiphohlongo tingulube letincane
Sigaba sekukhula: Tinyanga letilishumu nesiphohlongo
Sisindvo sekutala: Ngema gr lamakhulu lasitfupha
Order: Artiodactyla
Umndeni: Suidae
Litubane leyiligijimako: Emashumi lamane ema km ngelihora
Timphondvo: Silinganiso salamatinyo lacijile langaphandle singema cm lamashumi lamabili nesihlanu

Kwakhiwa

Yinyanga yeNyoni neye Ngongoni

Inchazelo Ye Spoor

Emasondvo akhe mancanyana kuanalawo engulube yesiganga, bese letingalo tivam kubhala kahle ku spoor.

Luhla Lolubhaliwe

Lendayikazane ngulenye yetilwane letitsandvwako, legcamiswako kubobhayisikobho base Hollywood njenge 'The Lion King' – phindze yinye yetilwane letitsandvwa kutingelwa emahlashaneni ala Afrika nebatingeli labanengi labatingela bondayikazane labadzala nalabancane.