Tangs/Surgeonfish

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Tangs/Surgeonfish

Ligama Lesayensi

Zebrasoma

Linani

Ingangemashumi lamatsatfu emasentimitha, silinganiso silishumi nesiphohlongo emasentimitha.

Kutiveta

Umtimba umise kwedisk nemphumulo lecijile. Yinkhulu, ikhula timphiko tangemuva nasetibunu. Tinematsambo lacijile (sivikelo) lesisemsileni (sisekelo semsila) njengalamanye ema surgeons. Luphiko lwemsila lijubekile. Libala lihluka kusuka kunsundvu lomnyama kuya kumtfubi lokhanyako.

Satiso Setintfo

Tinhlobo te Zebrsoma lufaka tilwane letisikhombisa. Ngumndeni we Surgeonfish. Titfolwa ngetulu kwematje lahlotjisiwe lahamba ngamabili noma ngemacembu lamancane. Tingasebentisa ematsambo lamakhulu ngekutivikela umatisengotioni-kujubeka kungaba yimphoyizini. Timphiko tangetulu nasetibunu taletincane tinkhulu kunemtimba wato. Tisakateke kakhulu emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla titjalo letihluma emantini naseceleni kwemanti, timvutfu tematje kanye netilwane letindanda emantini. Tidla titjalo.

Kusakata

Tivela ngekushisa/ngekubandza naselwandle lolusendzaweni leshisako mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Spotted tang - Zebrasoma gemmatum
Yellow tang - Zebrasoma flavescens
Yellowtail tang - Zebrasoma xanthurum