Tangs/Surgeonfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Tangs/Surgeonfish

Igama le-Sayensi

Zebrasoma

Ubukhulu

Ukufika ku-30 cm, i-avareji 18 cm.

Ikambiso Yokufanisa

Zinomzimba orondo kanye nepumulo enqophileko. Zinelungu langemhlana ethaya ngalo elikhulu eliqaqada nomhlana beliyokuhlangana nelanga phasi. Encenyeni yesithomo somsilayo inamathambo ahlabako njengezinye zakwabo. Umsilayo uhlukaniseke kabili. Imibalazo ihluka ukusuka kozotho okumnyama ukuya kosarulana okukhanya khulu.

Ilwazi Elivamileko

Umkhakha wama-Zebrasoma wakhiwe mihlobazo elikhomba. Zimndeni wama-Surgeonfish. Zinokutholakala hlangana neemilo nofana amarholorholo wemanzini ngemihlambazo. Zisebenzisa amathanjana ahlabako ukuzivikela engozini – begodu nange ikusikile ingafaka itjhefu. Amalungu wemhlana newencenyeni engaphasi wamadzinyananazo makhulu esilinganisweni somzimbazo. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimilo, ezifana nama-algae, detritus kanye nama-plankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Spotted tang - Zebrasoma gemmatum
Yellow tang - Zebrasoma flavescens
Yellowtail tang - Zebrasoma xanthurum