Stonefish
Imfishiyelitje

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Stonefish (Imfishiyelitje)

Ligama lelinye lelatiwako

Stinger, Stingfish kanye Gholus (Balumi, Imfishi lelumako kanye neGholus)

Ligama lesayensi

Synanceiidae

Linani

Ingangemashumi lamatsatfu nesihlanu emasentimitha, silinganiso simashumi lamabili emasentimitha.

Kutiveta

Timfishi letinkhulu mdalo, tisidudla. Sikhumba/sigogo sibukeka ngatsi sivalwe tinsumbe. Kute sigogo lesitigadla lesibonwako. Libala lihluka ngendzawo futsi lisetjentiswa ekubhaceni. Tilwane letibonakalisa umlomo lobhekephansi.

Satiso setintfo

Umndeni lomncane we Synanceiidae ufaka tinhlobo letisiphohlongo kanye netilwane letimashumi lamatsatfu nesitfupha. Tinetikhwanyana letinephoyizini nephoyizini yeneuro ngetulu kwelitsambo lelingemuva. Tiyingoti kakhulu umatinyatsele-tingakubulala. Tilala tinganyakati ematjeni noma ngetulu kwesihlabatsi. Libito/ligama liphuma ekuveleni kwato. Tisakateke kakhulu emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla kwato

Tidla timfishi letincane, tilwane letisemantini kanye naletite imigogodla.

Kusakata

Tivela ngekushisa/ngekubandza naselwandle lolusendzaweni leshisako.

Tilwane letatiwako

Stonefish (Synanceia verrucosa)