Stonefish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Stonefish

Elinye igama ebizwa ngalo

Scorpionfish

Igama lesayensi

Synanceiidae

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amathathu nahlanu, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amabili.

Ikambiso Yokufanisa

Mhlobo wefesi ekulu nenonileko. Isikhumba sayo sibonakala kwanga simbeswe ma-warts. Nokho isikhumba sayo sibonakala singanawo amaphetjhana. Imibalazo ihluka ngokuya ngeendawo begodu yenzelwe ukuzifihla ngayo. Isitho ebonakala ngaso khulu mlomayo oqalephezulu.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni omncani wama- Synanceiidae wakhiwe mikhakhawo ebunane kanye nemihlobazo ematjhumi amathathu nesithandathu. Inesikhwanyana esimumethe itjhefu, yona itholakla encenyeni ephasi yamasasa asemalungeni ethaya ngawo wangemhlana. Iyingozi khulu lokha nange igadangwe ngokungakatjeji – begodu ubungozi bayo bungabulala.
Zivamise ukulala zithule du emadwaleni nofana esandeni phasi esithomeni samanzi, kesinye isikhathi zizimbesa ngesanda. Igama layo lisuselwa endleleni ebonakala ngayo. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesana ezincani, iinlwanyana ezithayako kanye nalezo zomhlobo onganamgogodlha.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle womhlaba wezinga elipholileko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo ejayelekileko

Stonefish (Synanceia verrucosa)