Squirrelfish

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Squirrelfish

Ligama Lesayensi

Myripristinae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lasihlanu, silinganiso silishumi nesiphohlongo semasentimitha.

Kutiveta

Ipatalele,bhelekece, umtimba umise kwendingilizi netigogo letibukeka tihwaya letinemibala lemibili. Inemsila lohlukako ngekushona. Inemehlo lamakhulu kanye nemphumulo lengakaciji. Ivama kubabovu ngelibala nemalayini lashona etulu lakhanyako lasemtimbeni.

Satiso Setintfo

Incenye yemndeni we Myripristinae ufaka tinhlobo letilishumi nemacembu etilwane letimashumi lasiphohlongo nakune. Umndeni we Mfishiyelisotja. Titfolwa ngetulu kwematje asemantini ngesikhatsi sasemini noma tibhace emihomeni kanye nasemaweni.
Titingela kakhulu ebusuku/kusihlwa. Titsandza tindzawo letinemagagasi lanemandla. Letinye tinelitsambo lelikhulu eceleni kwencenye yemtimba letiphefumula ngayo levulekile lengahle yenta silondza lesibuhlungu. Tisakateke emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla titjalo netilwane letinkhulu letifaka tilwane letiselwandle letitibungu.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nelwandle lelisendzaweni leshisako mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Squirrelfish - Sargocentron diadema
Saber squirrelfish - Sargocentron spiniferum
Tailspot squirrelfish - Sargocentron caudimaculatum