Squirrelfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Squirrelfish

Igama lesayensi

Myripristinae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amahlanu, ubuncani bazo ziba masenthimitha alitjhumi nobunane.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba osipara, owakheke njengeqanda kanye namaphetjhana wemibala emibili akha isikhumba sayo. Inomsila obumbeke njengeforogo ebanzi. Inamehlo amakhulu kanye nepumulo ebukhali. Zivamise ukuba nombala obovu kanye nemida evundla nomzimba ekhanyako.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni omncani wama-Myripristinae wakhiwe mikhakhawo ebunane kanye nemihlobazo ematjhumi abunane nane. Zimndeini owodwa ne-Soldierfish. Zitholakala hlangana neemilo emini nofana zizifihle ngaphasi kwamaphadlhuka.
Zizuma khulu ebusuku. Zizwana neendawo zamanzi anamandla. Ezinye zazo zinamevana eduze neentunja ephefumula ngazo nezingabanga isilonda nofana inceba elimbi. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla imihlobo emikhulu yama-plankton ezifana neenlwanyana ezithayako ama-crustacean plankton larvae.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Squirrelfish - Sargocentron diadema
Saber squirrelfish - Sargocentron spiniferum
Tailspot squirrelfish - Sargocentron caudimaculatum