Skates

© Jean Tresfon

Ligama lemndeni lelatiwako

Skates

Ligama lesayensi

Rajidae

Linani

Ingangemamitha lamabili.

Kutiveta

Ibhelekece/ipatalele, umtimba umise kwedisk lenetimphiko letimakona lamatsatfu. Tihlukile ekukhatimuleni kwemaphiko lagcamile langemuva kwe ‘timphiko’. Libala lihlukile ngetulu. Incenye lengaphansi eceleni ivama kubanelibala lelikhanyako.

Satiso setintfo

Umndeni we Rajidae ufaka tinhlobo letilishumi nesiphohlongo kanye nemacembu etilwane lamakhulu lamabili. Emehlo angetulu kwenhloko. Inetimbobo letincane ngemuva kwemehlo. Inesikhumba lesicinile lesinemanyeva.
Letinye tilwane tinemanyeva ngasemkhatsini welilayini. Tidla lokungetulu kwemanti. Emacandza ayo achobosela ngekhatsi kwemtimba wayo. Tigogo temacandza tinetimphondvo futsi tinetiphetfo letine letindze, tisetjentiswa kucinisa lesento.

Kudla kwato

Tidla tilwanye letitfolwa elwandle kanye netimfishi letincane. Itifihla ngephansi kwesihlabatsi phindze tibhace tilwane.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Winter skate (iskate yasebusika) - Raja ocellate
Biscuit ray (Kukhatimula kwelibhisikiti) - Raja miraletus
Thornback ray (kukhatimula kwelinyevalelisemuva) - Amblyraja radiata