Skates

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Skates

Igama lesayensi

Rajidae

Ubungako

Ingakhula beyibe mamitha amabili.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba orondo kanye namaphiko akheke ngesakhiwo sezincantathu. Ihlukaniseka nalezo ezibizwa ngama-rays ngamalungayo wesifubeni ethaya ngawo abonakala khudlwana angemuva kwamaphiko. Imibalazo ihluka encenyeni ephezulu yomzimba. Amahlangothi weencenye zamathumbu avame ukuba nombala okhanyako.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Rajidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nobunane kanye nemihlobazo ema-200. Amehlwayo aphezu kwehloko. Iintunja eziphefumula ngazo zingemuva kwamehlo. Inesikhumba esimarhwarhwa. Eminye imihlobazo inamevana encenyeni yemida ephakathi komzimba.
Zimhlobo odla phasi esithomeni samanzi. Zimhlobo ozala amadzinyana aphila begodu ahlume ngokwaneleko, ngokuthi zibe mhlobo oqoqosela ngendeni. Iinkhwanyana zamaqandazo ziziimponjwana begodu zineencenye zesiphetho ezine, zisebenza ukukhipha nokubamba amaqanda.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezincani ezithayako kanye neemfesana ezincani. Izifihla ngaphasi kwesanda nazifuna ukubamba ukudla.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo ejayelekileko

Winter skate (Raja ocellata)
Biscuit ray (Raja miraletus)
Thornback ray (Amblyraja radiata)