Sea Spiders
Sayobe Selwandle

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Sayobe selwandle (Sea spiders)

Ligama lesayensi

Pantopoda

Linani

Kusuka kulinye lisentimitha kuye kulinye limitha.

Kutiveta

Tinemilente lemidze nemtimba lomncane kakhulu. Tivame kuba netincenye letine temilente, kepha letisihlanu naletisitfupha tiyavela. Lishubhu lelincama. Sisu siyabonakala. Ikakhulu imibala lecinile lefana namtfubi losansundvu, nsundvu kanye naluphuti.

Satiso setintfo

Indlela ye Pantopoda inetilwane letingetulu kwetinkhulungwane nemashumi lamane. Atisito tayoba mbamba. Tiyakhona kutifihla ngelibala. Atinawo emaphaphu, kepha tiphefumula ngekukhanya.
Tincenye temtimba tichubekela emilenteni njengoba umtimba umncane kakhulu. Tinyakata ngekuhamba noma ngekubhukusha ngendlela yekunyakata kancane. Kufukamela ngephandle kwemtimba walensikati. Letindvuna tigadza lamacandza kuze kuchoboselwe lamancane.

Kudla kwato

Tidla tilwane letinemitimba lelula ngekutihuba ngalelishubhu.

Kusakata

Tivela kuwo onkhe emalwandle lasemhlabeni, kufaka ekhatsi ema Arctic.

Tilwane letatiwako

Anoplodactylus digitatus
Nymphon gracile
Nymphon sp.