Sea Spiders

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Sea spiders

Igama lesayensi

Pantopoda

Ubungako

Zikhula ukusuka esenthimitheni yinye ukuya emitheni eyodwa.

Ikambiso Yokufanisa

Inemilenze emide kanye nomzinjana omncani. Kanengi iba nemilenze ekhamba ngamibili emine, kodwana emihlanu kanye nesithandathu inokutholakala. Inencenye yamathumbu ebonakalako. Inepumulo ede. Kanengi ibanemibala efipheleko, ozotho kanye no-orentji.

Ilwazi Elivamileko

Irhemo lama-Pantopoda linemihlobazo engaphezu kwe-1 400. Nokho azisizo iinswebu zamambala. Zinesikhumba emibala emihle. Azinawo amaphaphu, kodwna ziphefumula ngokukhupha umuya nje.
Izitho zazo ziluleleke emilenzenazo njengombana umzimbazo umncani nje. Zitjhida ngokukhamba nofana ukuthaya ngendlela yokuhlengezela. Ukunothisa amaqanda kwenzeka ngaphandle komzimba wesikazi. Eduna kuba ngiyo elusa amaqanda ukufikela lapho aqoqosela khona.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezincani ezithayako zomhlobo onganamgogodlha ngokuthi zivele zizimunye ngempumudlwana zazo.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlo yamalwandle womhlaba zombelele, okufaka hlangana i-Arctic.

Imihlobazo ejayelekileko

Anoplodactylus digitatus
Nymphon gracile
Nymphon sp.