Sea Chubs

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Chubs/Rudderfish

Ligama lelinye lato

Drummers

Ligama Lesayensi

Kyphosidae

Linani

Tingangemashumi lasikhombisa ngemasentimitha.

Kutichaza

Tisandingilizi, tinemtimba lomncane lopatalele, inetigogo letihwayako letivale umtimba wonkhe. Inenhloko lencane futsi nemlomo lomncane. Umsila ugobene noma ungatsi uhlukene.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Kyphosidae ufaka tinhlobo letilishumi nesihlanu nemacembu lamashumi lamane nakubili ato. Tatfola ligama lato kusukela ekulandzeleni kuvuka kwemukhumbi. Tivela ngetulu kwematje netindzawo letingetulu leticinile.
Ematinyo afana nalawo angembili etilwane letinye (afana nematinyo emehlo). Tikhutsele/tiyaphitsitela futsi timfishi letitsandza kwati. Takha tikolo letinkhulu umatikhokha emacandza. Emacandza tiwakhokhela emantini elwandle lelivulekile.

Kudla Kwato

Tidla tintfo tetitjalo letifana netitjalo letihluma emantini noma eceleni kwemanti nelikhula lwelwandle. Letinye tilwane tidla letincane letite imigogodla/letinemitimba letsambile letiphindze tidle titjalo kanye nenyama.

Kuhambisa

Tivela kutotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Chub - Kyphosus sydneyanus
Blue chub - Kyphosus cinerascens
Brassy chub - Kyphosus vaigiensis