Sea Chubs

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Sea Chubs

Elinye igama ebizwa ngalo

Drummers

Igama lesayensi

Kyphosidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi alikhomba

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba obumbeke njengeqanda, upatalele begodu mncani, isikhumba sawo siyanghwara umzimba woke. Inehlokwana encani kanye nomlonyana omncani. Umsilayo ethaya ngawo uhlukaniseke kabili nofana wakheke njengeforogo.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni we-Kyphosidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nahlanu kanye nemihlobo ematjhumi amane nambili. Zathola igama lazo elisuselwe ekusukeni kwemikhumbi. Zitholakala ngaphezu kweemilo zemanzini kanye neendaweni ezisesithomeni samanzi. Amazinywazo akheke njengalawo amade wangaphambili weenlwani zomhlobo omunyisako. Kuyifesi emajadu kanye nehlala iyelele tle. Nazibekelisanako zakha umhlambi omkhulu. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimilo ezifana nelezo ezibizwa ngama-algae kanye nezinye zemanzini. Eminye imihlobazo iphila ngokudla iinlwanyana ezincani ezinganamgogodlha begodu zimhlobo ongakhethiko ekudleni.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Chub - Kyphosus sydneyanus
Blue chub - Kyphosus cinerascens
Brassy chub - Kyphosus vaigiensis