Rock Hyrax

© Roger de la Harpe

Ligama

Rock Dassie – nyalo yatiwa ngekutsi yi Rock Hyrax (Procavia capensis)

Appearance

Le Rock Hyrax sihlobo lesikhulu se Ndlovu yala Ningizimu Africa lesiphilako, ngaphandle kwebukhulu bemtimba lobehlukile. Lesisihlobo lesikhulu satiwa ngalokufana ngekuma kwaso kwetinyawo nematinyo.

Kudla Kwaso

Le Rock Hyrax yatiwa kutsi idla lokutjaliwe. Idla tintfo letihlangene, kepha icolela kudla tjani nabukhona ngesikhatsi setimvula. Noma kunjalo, ngetikhatsi tendlala, ingadla noma yini levela esihlahleni. Tijtalo leticatjangwako nguletinetinongo, tihlahla letincane letinemacembe lamancane letingadliwa ngiwo ema dassies ngetikhatsi tendlala.

Kwentiwa

Lamancane atalwa ngentfwasahlobo emva kwekumitfwa tinyanga letisikhombisa. Lamanye lamasikati angabamba angakefiki emnyakeni munye budzala. Bantfwana bavama kuba ngababili noma batsatfu. Yinye lendvuna lenemandla inaka esifazane langaba lishumi nesikhumbisa ecenjini. Lahamba ngayinye lasakhulile lamadvuna aphila ngaphandle kwaletinye tindlu.

Kutiphatsa Kwawo

Le Rock Hyrax itsandza kuhlala elangeni ematjeni lamakhulu, ikakhulu ngetikhatsi tasekuseni nasemvakwemadina. Le Rock Hyrax ivame kutingelwa tinyoni letinkhulu tingculungculu, iCaracal neNgwe.

Lapho Atfolwa Khona

Njengoba ashiwo ngaleligama lelatiwako, indzawo yalo ngulenematje lamakhulu laNingizimu Afrika. Le Rock Hyrax silwane lesicanca sihlahla lesikhulu ngekushesha eceleni kwemawa.

Luhla Lolutsetfwe

Latin Name: Procavia Capensis
Sisindvo (Lensikati): 2,5 kuya ku 4,7 ngema kg
Sisindvo (Lendvuna): 3,2 kuya ku 4,7 ngema kg
Budze (Lensikati): Emashumi lasihlanu nesihlanu ngema cm
BUdze (Lendvuna): Emashumi lasihlanu nesihlanu ngema cm
Sikhatsi lesimitsako: Tinyanga letisiphohlong
Inombolo yalamancane: Yinye kuya kulasitfupha
Sigaba sekukhula: Lishumi nesikhombisa setinyanga
Sisindvo sekutalwa: Likhulu nemashumi lasitfupha nesihlanu kuya kumakhulu lamabili nemashumi lamatsatfu.
Order: Hyracoidean
Umndeni: Procaviidae
Kwakhiwa: Yinye kuya kulasitfupha latalwa ngenyanga yeNyoni noma inyanga yeMphala ne nyanga yeNdlovu kuya kuMabasa emva kwekumitsa tinyanga letisikhombisa noma ngetulu.

Inchazelo ye Spoor

Inetintwane letine etinyaweni tangembili bese kutangemuva inetintwane letintsatfu. Tonkhe letintwane tinetingalo, ngaphandle kwalolutwane lolusekhatsi kulelinyawo lasemuva, lelinelugalo lolutjekile. Titsendze taleltinyawo tivulekile, lesikhumba sicinile bese sivalwa ngemasotja emtimba lasenta sihlale sishisa kuze sikhulise kubamba intfo. Loku kusenta sikhone kubamba tindzawo letinyukako naletilula ematjeni lalikhuli noma nasicanca tihlahla.