Rock Hyrax
Pela

© Roger de la Harpe

Leina

Pela (Procavia capensis)

Ponalo

Pela e tswalana bose le tlou le ka ge di fapana kudu ka bogolo. Setswalano sa tšona se bonagala ka bo tshwano bja sebopego sa maoto le meno a tšona ka bobedi.

Dijo

Pela e phela ka go ja dilo tša dimela. E na le go ja dijo tša go fapana, e fela e rata go ja bjang ge bo le gona ka nako ya puIa. E fela ka nako ya go oma e ja dilo tša dibjalo tše dilego gona. Go thwe dibjalo di a bolaya. Matšoba a go swana le mosses le mabele a dipete a ka šomišiwa ka nako ya kgatelelo, ya go oma.

Pelego

Bana ba belegwa ka nako ya selemo morago ga nako ya tšona ya go gola ya dikgwedi tše šupago. Tše tshadi tše dingwe di kgona go ima pele di swara ngwaga o tee. Malapa a fapana ka dipalo, go na malapa a tše pedi le a tše tharo. Go na le sehlopha se se nalego e tona e tee yeo e etelago pele le tše tsadi tše lesomepedi šupa. Tše tona, tšeo di godilego di dula ntlheng ya mafelo ao.

Mokgwa

Pela e rata go patlama letšatšing mo matlapeng a magolo, gagolo maseng le mosegare. Gantšhi di bolawa ke Dintsu, Dithoane le Dinkwe.

Di hwetšagala kae

Ka ge go bonagala ka leina gore di rata mefelo a matlapa ka gohle mo Afrika Borwa. Pela e kgona go phela ga botse mafelong a go ba le mehlare kgauswi le sefahlego sa legaga.

Vital Statistics

Leina la se Latin: Procavia Capensis
Boima bja e tshadi: Dikhilometer tše 2,5 - 4,2
Boima bja e tona: Dikhilometer tše 3,2 - 4,7
Botelele bja e tshadi: 55 cm
Boima bja e tona: 55 cm
Nako ya go gola: Dikgwedi tše seswai
Palo ya bana: 1 - 6
Sexual Maturity: Dikgwedi tše lesomepedi šupa
Boima bja pelego: 165 - 230 g
Order: Hyracoidea
Lapa: Procaviidae
Go rua: Ngwana o tee goba bana ba ba tshelelago ba belegwa ka kgwedi ya Septemere goba Oktobere le Matšhe - Aporele morago ga nako ya tšona ya go gola ya dikgwedi tše šupago.

Tlhalošo ya mehlala

E na le menwana ya maoto ye menne ka pele le e meraro ka morago. Menwana ya maoto ka moka e nale manala ka ntle le monwana wa ka gare wa leoto la ka morago, ka ge le sekame. Bogato bja maoto bo ponokile, letlalo ke le lekoto, e bile le aparetše ke mošifa wa tshwelesa wo o dirago gore bokagodimo bo phele bo thapile go nameletša swaro. Se se dira gore e kgone go rerišana le mokonya le matlapa a boreledi le go namela dihlare gabotse.